سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین کنگره علوم باغبانی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

بهرام دهدار – اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل

چکیده:

به منظور ارزیابی خواص کمی و کیفی ارقام سیب‌زمینی در کشت پاییزه تعداد هفت رقم سیب‌زمینی در یک طرح بلوکهای کامل تصادفی در۴ تکرار در مزرعه مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مغان به مدت دوسال (۱۳۸۱-۱۳۸۰)مورد بررسی قرار گرفتند . ارقام مورد بررسی شامل : آریندا، دیامانت ، مارادونا ، کنکورد ، آگریا، نویتاو سانتانا بوده است.پس از اجرای طرح نتایج در هر سال بصورت تجزیه ساده و نتایج مجموع دوساله بصورت تجزیه مرکب موردبررسی قرارگرفت . مقایسه و انتخاب تیماربرتر براساس محاسبات آماری عملکرد غده ، متوسط وزن تر غده بوته ها ، متوسط تعداد غده در هر بوته و متوسط تعداد ساقه اصلی درهر بوته و نهایتاً سازگاری ارقام مناسب کشت پاییزه در منطقه مغان انجام شد.نتایج تجزیه مرکب برای صفات مذکور نشان داد بین عملکرد و سایرصفات مورد بررسی درارقام اختلاف معنی داردرسطح احتمال ۱%وجودداشت ورقم آریندا با عملکردی برابر ۹/۶تن درهکتارورقم دیامانت باعملکردی برابر۹/۵ تن درهکتار ، متوسط وزن وتعداد غده در هر بوته و متوسط تعداد ساقه اصلی درهربوته نسبت به ارقام دیگر برتری داشتند .