سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: سومین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مظفر فیروزمنش – عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

چکیده:

توسعه مراکز بهداشتی درمانی توام با افزایش مواد زائد این مراکز میباشد هدف پژوهش حاضر تعیین مواد زائد عمومی و ویژه مراکز بهداشتی درمانی شهر سنندج در سال ۱۳۷۸ است. یک مطالعه توصیفی و مشاهده ای است، جامعه آماری مواد زائد کلیه مراکز بهداشتی درمانی شمال ۶ بیمارستان ۲۱ مرکز بهداشتی درمانی ۸ آزمایشگاه ۲۹ داروخانه و ۳۹ مطب و ساختمان پزشکان است که با مشاهده مصاحبه، توزین و تعیین حجم صورت گرفته مراحل تولید، جابجائی، جمع آوری انتقال و روش دفع و همچنین محل نگهداری موقت و شیوه دفع مورد بررسی قرار گرفته سپس داده ها از طریق نرم افزار آماری Spss win با استفاده از آمار توصیفی محاسبه شده سرانه هر تخت حدود ۱/۹۲ کیلو و حجم سرانه ۷/۱۲ لیتر وزن کل زباله عمومی بیمارستان ها ۶۰۱/۳ کیلو و حجم آن ۲۱۷۱/۵ لیتر در یک شبانه روز بوده وزن زباله ویژه بیمارستانها ۳۸۷/۵ کیلو و حجم آن ۱۴۸۸ لیتر که ۸۱% زباله های ویژه در کوره زباله سوز و ۱۹% آن توام با زباله های عمومی در محل دفن زباله شهری ریخته می شود. کل زباله عمومی تولید در یک شبانه روز ۷۱۰/۵۷ کیلو که حجم آن ۲۶۲۲/۴ لیتر بوده و کل زباله ویژه تولیدی در یک شبانه روز ۴۸۶/۹۱ کیلو که حجم آن ۱۸۹۷/۵ لیتر میباشد.