سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد تقی ساداتی پور – دانشگاه علوم و فنون دریایی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
فرناز قبادی – دانشکده علوم و فنون دریایی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده:

حوضه آبریز در باب در ارتفاعات زیبای زاگرس دارای ویژگی‌های منحصر به فردی بود و یکی از حوزه‌های کوهستانی می‌باشد. حوضه مورد مطالعه در محدوده جغرافیایی ۰۰ ۳۳ الی ۲۰ ۳۳ عرض شمالی و ۱۵ ۴۹ الی ۵۵ ۴۹ طول شرقی واقع شده است. در راستای شناخت و کالبدشناسی محدوده مورد نظر با استفاده از نقشه‌های ۱/۵۰۰۰۰ توپوگرافی حوضه آبریز مشخص شده و در تعامل با محیط پیرامون تحقیق حاضر انجام گرفته است. ابعاد کمی و کیفی حوزه براساس محاسبات فاکتورهای گوناگونی در محیط که شامل عوامل هیدرولوژیکی ( F.D.T.) عوامل ژئومتری ( RE.RC.FF.K ) و عوامل توپوگرافی ( G.RR.RH ) می‌باشد بررسی و محاسبه گردیده و در نهایت پهنه بندی های مناسب توسعه در محدوده مورد نظر با توجه به مؤلفه‌هایی توسعه پایدار از داده‌ها استخراج شده و به صورت نتایج ارائه گردیده است.