سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیرحسین نافذ – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین
اصغر کاربرد – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین
مسعود شریفی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین
ریحانه جباری – دانشجوی کاردانی بهداشت محیط

چکیده:

:یکی ازمهمترین الاینده های زیست محیطی ،پسمانده های بیمارستانی هستندکه ازنظرمدیریت موادزائدجامددارای اهمیت بسیارزیادی می باشد .یکی از اجزای پسمانده های بیمارستانی،زائدات مربوط به بخشهای دندانپزشکی می باشدکه حاوی موادزائدمختلفی است وب سیاری ازانها درزمرهمواد زائد خطرناک طبقه بندی می شوند .باتوجه به این که اولین قدم درمدیریت موادزائددندانپزشکی شناسایی وطبقه بندی این مواد می باشدلذادراین مطالعه،زباله های دندانپزشکی شهرقزوین ازنظرکمی وکیفی در دوبخش خصوصی و دولتی درسه ماهه اول سال ۱۳۸۸ موردبررسی قرارگرفت. روش تحقیق : به منظورتحقق اهداف این مطالعه، مراکزدندانپزشکی موجوددرشهرقزوین به دو گروه عمومی وخصوصی تقسیم بندی شدوازبین ۳۲ مرکزعمومی و ۹۸ مرکزخصوصی تعداد ۱۰ مرکز دولتی و ۴۰ مرکزخصوصی به صورت تصادفی انتخاب گردید .باتوجه به مطالعات انجام شده قبلی درزمینه زباله های دندانپزشکی،این موادبه ۶گروه (وسایل الوده،نسج بیمار،وسایل نوک تیزو برنده، موادمصرفی، موادشیمیایی و مواد دندانپزشکی ) تقسیم بندی شد.سپس اطلاعات بدست امده توسط نرم افزارExcel مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفت.تجزیه و تحلیل های انجام شده نشان میدهدکه درمراکز خصوصی ۱۲ درصداز زائدات تولیدی مربوط به وسایل الوده ، ۱درصدمربوط به نسج بیمار ، ۳۶ درصدمربوط به وسایل نوک تیز وبرنده، ۵۱ درصدمربوط به وسایل مصرفی و مقدار نسبی مواد دندانپزشکی و موادشیمیایی صفر می باشد.ودرمراکز دولتی ۱۳ درصدمواد زائد مربوط به وسایل الوده ، ۸درصدمربوط به نسج بیمار، ۱۳ درصدمربوط به وسایل نوک تیزوبرنده ، ۶۶ درصدمربوط به وسایل مصرفی و مقدار مواد دندانپزشکی و موادشیمیایی صفر می باشد. بحث و نتیجه گیری : باتوجه به نتایج بدست امده،مشخص شدکه بین وضعیت کمی و کیفی زباله های دندانپزشکی درمراکزخصوصی وعمومی رابطه معنی داروجوددارد .لذابه منظور بهبودروند مدیریت پسماندهای بیمارستانی شهرقزوین جهت مدیریت زباله های دندانپزشکی بایستی تمهیدات لازم ازسوی دانشگاه علوم پزشکی،سازمانهای بازیافت وشهرداری قزوین به منظور جمع اوری و دفع این مواد به صورت مجزا در نظر گرفته شود .همچنین باتوجه به نقاط ضعف مشاهده شده دردفع وحمل زباله های دندانپزشکی، بایستی عوامل تاثیرگذاربرروی مدیریت این موادمثل عدم وجود تجهیزات وامکانات و فقدان هماهنگی بین ارگان های مختلف مورد بررسی بیشتر قرار گیرد.