سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: ششمین همایش علوم و فنون دریایی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

رضا صفری – پژوهشکده اکولوژی دریای خزر
ناصر مهردادی – دانشگاه محیط زیست دانشگاه تهران

چکیده:

سموم آلی کلره جزء پایدارترین سموم دفع آفات نباتی بوده و بدلیل تمرکز و تجمع در بافت موجودات زنده از جمله انسان(بویژه در بافت های چربی) باعث تولید بیماریهای مزمن می گردند. کودهای شمیایی که به منظور باروری کشاوری مورد استفاده قرار می گیرند نیز دارای عوارض متعدد می باشند. ارزیابی و تعیین غلظت سموم کشاورزی و کودهای شیمیایی در استان مازندران حائز اهمیت بوده زیرا مصرف انها در مزارع کشاورزی و باغهای مرکبات بیش از اندازه و غیراصولی می باشد در این تحقیق رودخانه شیرود در استان مازندران به منظور آنالیز کمیو کیفی سموم کلرهDDT , DDEآلفا-هگزاکلرو بنرن، بتا- هگزاکلروبنزن، هپتاکلر، آلدرین، دی آلدرین و اندرین) و کودهای شیمیایی (ازت و فسفرکل) در شش ماه اول ۱۳۸۲ مورد ارزیابی قرار گرفت. در مجموع ۶۱۲ مورد آزمایش انجام گرفت(۴۰ مربوط به سموم کلره و ۷۲ مورد مربوط به کودهای شیمیایی). روش نمونه برداری و آزمایشات طبق منابع Method , tandard، ASTM ,و MOOPAM انجام گرفت. میزان درصد سم بتا-هگزاکلروبنزن در میان سموم اندازه گیری شده بیشترین مقدار را بخود اختصاص داده وحداکثر مقدار آن ۲۶/۲ میکروگرم بر لیتر بوده است. سم DDT بعد ار بتا-هگزاکلروبنزن قرار داشته و حداکثر مقدار آن۳/۱ میکروگرم بر لیتر بوده است. بطور کلی غلظت سموم اندازه گیری شده از حداکثر به حداقل بصورت B-Endrine BHC>DDT>a-BHC>Heptachlor>y-BHC,DDE,Dieldrine>Aldrine, بودهاست میانگین غلظت ازت و فسفر کل به ترتیب ۱/۳۴۳ و ۰/۳۸۹ میکرگرم بر لیتر بوده است. تحقیقات مختلفی که در ارتباط با ارزیابی کمی و کیفی سموم کلره در رودخانه های مختلف استان انجام گرفته نشان می دهد که سموم مذکور با غلظتهای متفاوت در رودخانه های استان وجود داشته ولی مطالعه حاضر نشان دهنده روند نزول آنها بوده است کاهش برخی از سموم کلره نظیر DDT و بتا هگزاکلرو بنزن معنی دار نبوده است.