سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مظفر فیروزمنش – عضو هیات علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کردستان
عبدالله قوامی – کارشناس سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری سنندج و عضو IAEH
فاطمه خالدیان – کارشناس مرکز بهداشت شهرستان سنندج
بهزاد شاهمرادی – کارشناس ارشد مهندسی علوم محیط زیست و عضو IAEH

چکیده:

با توجه به اهمیت آلودگی زباله‌های مراکز بهداشتی درمانی و بیمارستانی به عنوان منبع آلوده کننده محیط زیست که شامل زباله‌های معمولی و محیط‌های کشت و عوامل بیماری‌زای پاتولوژیک ظروف آلوده به این مواد و وسایل و ابزار نوک تیز لوازم استفاده شده در این مراکز جزء مواد زائد بیمارستانی به حساب می‌آیند. توسعه مراکز بهداشتی درمانی توأم با افزایش مواد زائد این مراکز می‌باشد هدف این مطالعه تعیین مواد زائد عمومی و ویژه مراکز بهداشتی درمانی شهری و بیمارستانی شهر سنندج می‌‌باشد.
جامعه آماری شامل مواد زائد کلیه مراکز بهداشتی درمانی شامل ۶ بیمارستان، ۲۱ مراکز بهداشتی درمانی، ۸ آزمایشگاه، ۲۹ داروخانه و ۳۹ مطب و ساختمان پزشکان است. که با مشاهده و مصاحبه توزین و تعیین حجم صورت گرفته مراحل تولید جابجایی، جمع‌آوری، انتقال و روش دفع و همچنین محل نگهداری موقت و شیوه دفع مورد بررسی قرار گرفته است. روش مطالعه، توصیفی و مشاهده‌ای مقطعی(crooss sectional)بوده و نتایج داده‌ها از طریق نرم‌افزار آماری spss win با استفاده از آمار توصیفی محاسبه شد. نتایج مطالعه نشان می دهد که زباله سرانه هر تخت حدود ۲/۰۲ کیلو و حجم سرانه ۷/۱۲ لیتر می باشد. وزن کل زباله عمومی بیمارستانها ۳/۶۰۱ کیلو و حجم آن به ۲۱۷۱ لیتر در یک شبانه روز بوده و وزن زباله ویژه بیمارستانها ۳۸۷/۵ کیلو و حجم آن ۱۴۸۸ لیتر و کل زباله عمومی تولید شده در یک شبانه روز ۷۱۰/۵۷ کیلو که حجم آن ۲۶۲۲/۴ لیتر بوده و کل زباله ویژه تولیدی در یک شبانه‌روز ۴۸۶/۹۱ کیلو که حجم آن ۱۸/۹۷/۵ لیتر می‌باشد.
مواد زائد بهداشتی درمانی نتیجه ارائه خدمات بهداشتی و درمانی می‌باشد در مواد زائد مراکز بهداشتی درمانی وعلاوه بر شش عنصر موظف باید دو عنصر موظف کاهش پتاسیل خطرزائی و مراقبتهای بعد از دفن و دفع را هم به عناصر موظف اضافه کرد مقدار مواد زائد بیمارستانی سنندج سرانه مواد زائد هر تخت ۲/۰۲ کیلوگرم است با توجه به اندازه‌گیری دانشگاه علوم پزشکی تهران که حدود ۲/۶۳ کیلوگرم اندازه‌گیری شده و همچنین با مقایسه جدول کشورهای اروپایی آلمان ۳/۵۶ کیلو انگلستان ۳/۲۵ کیلوگرم نشانگر این است که هر چه وسعت خدمات افزونتر و درجه تخصص بیشتر، و سطح زندگی بالاتر باشد. میزان مواد زائد بیمارستانی بیشتر است.