سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فاطمه ذاکری حسینی – شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان

چکیده:

جلگه خوزستان اگرچه محل عبور پنج رودخانه بزرگ کشور کارون، دز، کرخه، زهره و ماورن می باشد، ولی با توجه به گسترش صنایع مختلف از قبیل ماهی سراها، کشت و صنعت ها و کارخانجات تولیدی مواد غذایی و مصارف عظیم کشاورزی در سطح استان خوزستان، از آب سطحی مطلوبی از نظر کیفی برای مصارف شرببرخوردار نیست. از سوی دیگر توزیع ناهمگون رودخانه هادر سطح استان باعث شده که در قسمت های شمال شرقی خوزستان آب سطحی به میزان کافی در دسترس نباشد. و با عنایت به این نکته که منابع آب در سازندهای کارستیک یکی از منابع مهم آبی جهان به شمار رفته و در استان خوزستان گسترش نسبتا خوب این سازندها و نقش آن در تامین آب شرب و تعذیه بسیار وسیعمنابع آبرفتی از این مناطق اهمیت مطالعات و تحقیقات منابع آب کارست را بمنظورشناخت راهکارهای مناسب چجهت بهره بردار مصارف شرب کاملاً آشکار ساخته است. در این تحقیق سعی بر این بوده تا ضمن معرفی ژئومرفولوژی کارست استان، چشمه ها، چاههای محفوره و ویژگی های هیدرولوژیکی مربوط به آنها و بررسی اهمیت مطالعات در سازندهای کارستیک، راهکارهای استفاده بهینه از این منابع ارائه گردد و در نهایت منابع کارستیک با قاببلیت بهره برداری شرب و مقرونب ه صرفه از نظر اقتصادی بر اساس گزارشات و مستندات آماری موجود در سطح استان معرفی می شوند.