سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مریم کرمی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی رودخانه دانشکده مهندسی آب دانشگاه
محمدرضا مجدزاده طباطبایی – استادیار دانشکده مهندسی آب دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور

چکیده:

دراین تحقیق بادرنظرگرفتن پوشش گیاهی وکمی سازی تاثیر آن روی پایداری مقطع رودخانه های شنی ، تغییرات پارامترهای هندسه هیدرولیکی مقطع مثل عرض ، عمق وشیب مورد بررسی قرارمی گیرد . بدین منظور مدلی توسعه داده شده است که درآن مقاطع باشیبهای کناره تند ، عمیق ودارای عرض کم می باشند ، ودرمقابل؛ مقاطع با کناره های باشیب جانبی ملایم،کم عمق وعریض می باشند . درواقع حالت اول شبیه وضعیت رودخانه هایی است که درآنها پوشش گیاهی ، انبوه می باشد وحالت دوم مشابه رودخانه هایی است که درآنها پوشش گیاهی ، پراکنده است . دراین مقاله اثر پوشش گیاهی بوسیله ارتباط آن با پایداری خاک کناره ( زاویه ایستایی اصلاح شده خاک ) مورد بررسی قرارگرفته وبدین وسیله کمی می شود . درواقع به کمک مدل تاثیر پایداری کناره بر هندسه هیدرولیکی رودخانه به صورت کمی موردبررسی قرارمی گیرد . مطابق نتایج آنالیز حساسیت مدل ، عرض رودخانه های با پوشش گیاهی انبوه حدود ۰۴ درصد کوچکتراز عرض رودخانه های با پوشش گیاهی پراکنده ویا فاقد پوشش گیاهی می باشد .