سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مریم وراوی پور – استادیار گروه مهندسی آبیاری و زهکشی – پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
محمود مشعل – استادیار گروه مهندسی آبیاری و زهکشی – پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
ابراهیم زارع زیرک – دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه مهندسی آبیاری و زهکشی – پردیس ابوریحا

چکیده:

طی تحقیق حاضر اثرات کم آبیاری بر توابع تولید و هزینه گیاه ذرت از رقم سینگل کراس ۷۰۴ مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش در قالب طرح بلوک های کا مل تصادفی با ۱۳ تیمار و ۳ تکرار انجام شد . تیمارها نسبت به درصد نیاز آبی گیاه با افزایش های ده درصدی از صفر تا ۱۲۰ درصد نیاز آبی انجام گر فت. نتایج به دست آمده نشان می دهد که آبیاری کامل ( ۱۰۰% نیاز آبی ) بیشترین عملکرد محصول در و احد سطح را به همراه دارد . از کشت ذرت بدون آبیاری تا ۳۰ درصد نیاز آبی گیاه، تنها ضرر و زیان مالی نصیب زارع می گردد . بیشترین درآمد ناخالص، مربوط به تیمار با ۱۰۰ درصد نیاز آبی گیاه می باشد . بیشترین درآمد خالص مربوط به تیمار با کاهش ۱۰ درصدی در مصرف آب نسبت به حالت آبیاری کامل ( ۹۰% نیاز آبی) می باشد. بالاترین درآمد ناخالص – به ازای واحد آب مصرفی – مربوط به تیمار با کاهش ۵۰ درصدی است. بیشترین درآمدخالص – به ازای واحد آب مصرفی – متعلق به تیمار با کاهش ۳۰ درصدی است .