سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسین خوش کیش – استادیار دانشگاه علم وصنعت
فرامرز دستانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه علم وصنعت

چکیده:

در این مقاله ضمن معرفی روشی نو تحت عنوان ریخته گری سرد جهت تولید سریع ( قطعه یا قالب ) موضوع انقباض در طی فرآیند و نحوه کنترل آن به همراه نتایج تلاشهای صورت گرفته در این راه ب ه منظ ور بررس ی وکنت رل انقباض به عنوان یکی از مهمترین معضلات این فرآیند مد نظر قرار گرفته است . انقباض های موج ود در ای ن فرآین د در مقایسه ب ا دو انقب اض " انقب اض ت ر ب ه خش ک " و " انقباض تف جوشی " قابل صرف نظر کردن بوده لذا سعی در کاهش این دوانقباض است که نتیجتا به کمک افزایش درصد پودر در دوغ اب و ت ف جوش ی در کن ار ف از م ایع ،می زان انقباض در حد ۳٫۵ درصد کنترل می شود .