سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مهدی مرادی – کارشناس ارشد مرکز آموزش کشاورزی علی آباد کمین استان فارس
مهدی مدندوست – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا

چکیده:

به منظور بررسی اثر علف کش آترازین بر کنترل علف های هرز ذرت و اثر آن در فصل زراعی بعد بر گندم و علف هرز جو دره، از طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار استفاده شد . تیمار های آزمایش شامل شاهد بدون علف هرز، شاهد بدون مصرف علف کش و مصرف ۵۰۰، ۷۰۰، ۸۰۰، ۱۰۰۰، ۱۲۰۰، ۱۵۰۰ و ۲۰۰۰ گرم در هکتار علف کش آترازین بود . این آزمایش در سال ١٣٨٣ در مر کز آموزش کشاورزی علی آباد کمین و اقع در شهرستان پاسارگاد استان فارس اجرا گردید . نتایج این آزمایش نشان داد که مصرف همه مقادیر آترازین نتوانست عملکرد بیولوژیک ذرت را مانند شاهد بدون علف افزایش دهد . در این ارتباط مشخص شد که تعداد جودره مزرعه ذرت به جز در تیمار ٢٠٠٠ گرم آترازین در ه کتار کمتر از تیمار مصرف علف کش شاهد بدون جو شد. آزمایش نشان داد که مصرف آترازین هیچ اثری بر علف جو دره مزرعه گندم نداشت . اختلاف معنی داری بین مقادیر مختلف آترازین باشاهد بدون مصرف علف کش در تعداد دانه های گندم سبز شده مشاهده نشد. تعداد سنبله گندم در متر مربع در شاه د بدون جو دره بیشتر از شاهد بدون علف کش بود ولی با مقادیر مختلف مصرف آترازین تفاوت نداشت. عملکرد دانه گندم با مصرف آترازین کمتر از شاهد بدون علف کش نبود ولی از شاهد بدون جو دره کمتر شد.