سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی مصطفایی پور – دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه یزد
حامد داوری – دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه یزد

چکیده:

مقاله حاضر به بررسی کنترل فرآیند آماری در یک شرکت تولید روکش صندلی خودروهای تولید د اخل کشور می پردازد . به این صورت که با بررسی محصولات معیوب تولید شده در شرکت ، طبقه بندی عیوب بر اساس فراوانی آنها صورت گرفته اند .مهمترین عیب بروز یافته در محصولات شرکت ، خارج از کنترل بودن پارامتر ضخامت اسفنج تشخیص داده شد . پس از به کار گیری نمودارهای کنتر ل X, Rو نمودارهای six-pack برای پارامتر حساس ، در مورد یکی از محصولات شرکت ، فاصله معنی داری با وضع مطلوب آنها مشاهده شد که با بررسی فرآیند و ماشین های مربوط ، عیب یابی سیستم انجام شد . بعد از رفع عیب مورد نظر و ارزیابی مجدد فرآیند توسط نمودارهای مذکور ، بهبود قابل توجهی در وضعیت ضخامت ها مشاهده شد..