سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

خادم –
رحیم پور –
بوتیل –

چکیده:

با توجه به اینکه لاگ به عنوان مدرک مرجع برای دیگر اطلاعات چاه بکار میرود، ضرورتاً باید از کیفیت بالایی برخوردار باشد. ارزیابی کیفیت داد ههای حاصل از لاگهای مختلف در مطالعه مخازن هیدروکربوری حائز اهمیت بسیار است. این ارزیابی کیفیت باید هم در مراحل اجرائی و تعیین مشخصات فنی و هم در ارائه و عرضه آنها لحاظ گردد. روشن است که اگر کیفت لاگ بد باشد، تمام تفسیرهای لاگ و تصمیماتی که بر اساس آن گرفته می شود غلط خواهد بود.
مطالعه حاضر ضمن معرفی لاگ جدید HRLAو اصول و کاربردهای آن، برتری این ابزار را نسبت بهلاترولاگهای مرسوم بیان می کند و با استفاده از روشهای عملی، به بررسی مراحل کنترل کیفی در این ابزار اندازهگیری مقاومت پرداخته است. اعتبار استفاده از این ابزار در مقایسه با استفاده از ابزار القایی در یکی از میدانهای خلیجفارس مورد بررسی قرارگرفت و در نهایت نشان داده شد که: ابزار در محدوده کاربری مجاز مورد استفاده قرار گرفته است، کیفیت لاگ در زون مخزنی بسیار خوب می باشد و اثر(Bad Hole Effect)خارج از زون مخزن بر رویلاگ قابل ملاحظه می باشد.