سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

گیتی میرمحمدصادقی – دانشکده مهندسی پلیمر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران
جلیل مرشدیان – دانشکده مهندسی پلیمر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران
مهدی باریکانی – دانشکده مهندسی پلیمر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران

چکیده:

پلی بوتادین-ال در حضور آب اکسیژنه به عنوان شروع کننده و در حلال ایزوپروپانل با نسبتهای م ولی مختلف نسبت از حلال به منومر([ ۰([S0]/[M از طریق پلیمریزاسیون رادیکالی ۱و ۳- بوتادین سنتز شد . سرعت مصرف منومر یا به عبارتی سرعت ،واکنش پلیمریزاسیون از طریق اندازه گیری تغییرات فشار منومر در راکتور در حین واکنش اندازه گیری شد . درجه واکنش ازطریقرسم منحنی تغییرات [ ۰([ ۰ Ln[M]/[M با زمان، بدست آمد . در نهایت ، ت أثیر میزان حلال ([S0]/[M بر سرعت واکنشپلیمریزاسیون بررسی و مشخص گردید.