سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

کاظم طالشی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد,
نوشین اصولی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد,
مرتضی نصیری – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات برنج آمل

چکیده:

باتوجه به افزایش مصرف کودهای شیمیایی و اثرات زیانبار آن روی محیط زیست و خاک های کشاورزی ، جهت کاهش مصرف کود شیمیایی طرحی درمرکز تحقیقاتی برنج کشور – معاونت آمل درسال زراعی ١٣٨٣ بعنوان (بررسی کود زیستی فسفاته برروی کاهش مصرف کود شیمیایی سوپرفسفات تریپل و افزایش عملکرد دو رقم برنج ) بصورت فاکتوریل د رقالب بلوک کامل تصادفی بادو فاکتور اصلی ، رقم دردو سطح (طارم وشفق) و فاکتور فرعی، دردو سطح (استفاده وعدم استفاده)ازکود زیستی فسفاته همراه بامقادیر مختلف کود شیمیایی سوپر فسفات تریپل درچهارسطح (۰، ۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰ کیلوگرم درهکتار) با سه تکرار انجام گرفت . نتایج حا صل ازاین آزمایش نشان داد که ، اثرکود زیستی برروی طول خوشه ، درصد دانه پر و پوک ، تعداد کل دانه درخوشه، وزن هزاردانه ، تعداد پنجه ومیزان عملکرد هیچ یک از دو رقم معنی دارنشده است . ولی کود شیمیایی سوپر فسفات تریپل برروی صفت تعداد پنجه دررقم شفق در سطح ٥ درصد ومیز ان عملکرد آن در سطح یک درصد معنی دارشده است . اثر متقابل مصرف کودزیستی وکودشیمیایی برروی صفت وزن هزاردانه رقم شفق در سطح ٥ درصد معنی دارنشده است وهمچنین اثر متقابل مصرف کود زیستی فسفاته با تیماربدون مصرف کود زیستی با تیمار مصرف ١٠٠ کیلوگرم کود شیمیایی سوپر ف سفات تریپل برروی رقم شفق بیشترین عملکرد وتیمارمصرف ١٥٠ کیلوگرم کود سوپر فسفات تریپل برروی رقم طارم بیشترین عملکرد را نسبت به بقیه تیمار های مصرف کودشیمیایی نشان می دهد.