سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدرضا جعفری نصر – شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی
محمدحسن خوشگفتار – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی دانشکده مکانیک گروه سیستمهای ان

چکیده:

با توجه به آنکه برجها ی تقط یر پالا یشگاه انرژ ی بس یار ز یادی مصرف م یکند و از طرفی در کوره واحد کک تاخ یری گازهای حاصل از احتراق با دما ی مناسب موجود میباشند، میتوان با ارتباط دادن جریانها ب ین ای ن دو واحد م ی زان مصرف انرژی را کاهش داد . در ا ین مقاله در ابتدا به بررس ی پتانس یل حررات ی دو واحد پرداخته و راه کار مناسب و عملی برا ی ارتباط
دادن این دو واحد مورد بررس ی قرار م یگیرد. در ادامه به بررس ی امکان کوپل ینگ حرارتی برای یک نمونه پالایشگاه نفت که شبیه سازی برج بوسیلهHYSYS و انتگراسیون فرآیند بوسیله نرم افزار STARانجام شده است، پرداخته میشود.