سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش منابع طبیعی و توسعه پایدار در عرصه های جنوبی دریای خزر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدعلیرضا بهرامی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گر
هادی افراه – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گر
محمدقاسم هلیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گر

چکیده:

جنبه های کیفی آب و امکان وجود عناصر زیان آور در آن مستلزم بررسی و آزمایش است.بمنظوربررسی کیفیت آبهای سطحی حوزه محمد زمان خان از لحاظ کشاورزی اقدام به برداشت تعدادی نمونه از آبهای سطحی نقاط مختلف حوزه در سه بازه زمانی با توجه به شرایط زمین شناسی منابع آب موجود و توپوگرافی گردید.سپس پارامترهای ,Ca ,Mg , Na, SO ,Cl ,Hco3 و TH,T.D.S,EC,PHدر آزمایشگاه مورد ارزیابی و اندازه گیری قرار گرفت. با توجه به نتیجه آزمایشات و مقایسه آنها با جداول و نمودارهای مرجع،مشخص شد که کیفیت آب حوزه مورد مطالعه از نظر کشاورزی در وضعیت خوبی قرار دارد.جهت ترسیم نمودار و دیاگرامهایstiff و piper,wilcoxsوهمچنین تجزیه تحلیل داده ها از نرم افزارهای کامپیوتری minitab و surfer,Gwwاستفاده گردید.