سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
تعداد صفحات: ۱۳
نویسنده(ها):
میثم میرزایی – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه عمران- مهندسی آب، دانشگاه آزاد اسلامی واح
حسن امینی راد – استادیار گروه مهندسی محیط زیست، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه صنعتی ب
فرشاد گلبابایی کوتنایی – دانشجوی دکتری مهندسی محیط‌زیست- آب و فاضلاب، دانشکده محیط زیست دانشگ
داریوش یوسفی کبریا – استادیار دانشگاه صنعتی بابل

چکیده:
فاضلاب های صنعتی، خانگی و کشاورزی به طور دائم وارد رودخانه بابلرود می گردد. در این تحقیق به منظور بررسی برخی پارامترها نظیر اکسیژن محلول و اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی، ۵ ایستگاه در طول رودخانه مشخص گردید و در سال ۱۳۹۰ از آنها نمونه برداری گردید. رودخانه بابلﺭود یکی از رودخانهﻫﺎی مهم استان مازندران ﻣﻰباشد که از آب این رودخانه جهت کشاورزی در روستاهای اطراف استفاده ﻣﻰشود. در این تحقیق از مدل کیفی qual2k جهت شبیهﺳﺎزی پارامترهای کیفی اکسیژن محلول و اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی استفاده شده است. از مقادیر پارامترهای کیفی رودخانه و سایر اطلاعات به دست آمده از مطالعات صحرایی جهت واسنجی و پیش بینی مدل استفاده گردیده است. نتایج حاصل از مدل تا حدود زیادی گویای شرایط واقعی رودخانه ﻣﻰباشد که این امر نشان دهنده توانا بودن مدل qual2k در شبیهﺳﺎزی پارامترهای کیفی است. با در نظر گرفتن اینکه اندازﻩگیری عوامل کیفی آب در رودخانهﻫﺎ بسیار پرهزینه ﻣﻰباشد، ﻣﻰتوان برای کاهش این هزینهﻫﺎ استفاده از مدل qual2k را در پیش بینی پارامترهای کیفی توصیه نمود. طبق بازدیدهای به عمل آمده، عمده آلودگی رودخانه بابلﺭود، نه از واحدهای صنعتی، بلکه از فاضلابﻫﺎی شهری ﻣﻰباشد که یا مستقیماً توسط ساکنین کنار رودخانه، به آن وارد ﻣﻰگردند و یا به وسیله کانالﻫﺎی شهری جمعﺁوری شده، سپس در یک نقطه وارد رودخانه ﻣﻰشود. با توجه به نتایج حاصل از شبیهﺳﺎزی ﻣﻰتوان گفت که کیفیت آب رودخانه بابلﺭود برای کشاورزی از وضعیت مناسبی برخوردار است ولی برخی از نقاط آن برای عبور آبزیان نقاط بحرانی محسوب ﻣﻰشوند که افزایش اکسیژن محلول سرآب رودخانه تا mg/L5 و همچنین افزایش اکسیژن محلول فاضلاب شهری ورودی تا حد mg/L3 باعث از بین رفتن نقاط بحرانی ﻣﻰشود.