سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عبدالرضا کرباسی – دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
افسانه شهبازی – دانشجوی دکتری علوم محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده:

در این مطالعه به منظور بررسی کیفیت آب رودخانه‌های استان گیلان، در ۲۵ ایستگاه هیدرومتری از رودخانه‌های این استان، ۹ پارامتر کیفی آب از لحاظ مصارف کشاورزی، اندازه گیری شد. سپس ماتریسی با ابعاد ۹×۲۵ تشکیل و با تکنیک‌های آماری چند متغیره، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. به منظور تعیین مهمترین پارامترهای کیفی آب، از تحلیل عاملی و برای تعیین رسته‌های همگن پارامترهای کیفی، از تحلیل خوشه‌ای استفاده شد. همچنین برای بررسی روابط آنها، همبستگی داده‌ها مطالعه شد. نتایج تحلیل عاملی نشان داد پارامترهای کلر و هدایت الکتریکی با توجیه مجموع ۸۷/۷درصد واریانس با بار عاملی به ترتیب ۰/۹۹ و۰/۸۵از مهمترین عوامل مؤثر در کیفیت آب هستند. همچنین نتایج حاصل از تحلیل خوشه‌ای نشان داد که دو گروه همگن از پارامترها بر اساس فاصله گروه‌بندی وجود دارد، به طوری که پارامترهای Na، Cl، Ca، K، SO4، TDS و SARدر یک گروه و پارامترهایEC و Mg در گروه دیگر قرار می گیرند. نتایج این تحقیق می‌تواند در مدیریت کیفیت منابع آب سطحی سودمند باشد.