سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
علی قاسمی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشگاه تهران
آزاد صادقی –
خبات امام قلی –

چکیده:
توسعه بهداشت و حفاظت از محیط زیست همواره به تأمین آب سالم وابسته است و آب کافی و با کیفیت مطلوب برای ادامه حیات بشر ضروری است. در این تحقیق کیفیت آب رودخانه بالقلی چای از لحاظ مصارف شرب و کشاورزی مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. جهت انجام بررسی‌ها از آمار ارائه شده شرکت سهامی آب منطقه ای استان اردبیل استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل‌های آماری از نرم افزار SPSS و همچنین برای طبقه بندی آب از نظر مصارف شرب و کشاورزی از نرم افزار Chemistry استفاده شده است. بررسی‌ها از نظر قابلیت شرب بر اساس روش ویل کوکس، نشان می‌دهد که کیفیت آب از نظر مصارف آشامیدنی، متوسط تا حدودی خوب می‌باشد و از نظر مصارف کشاورزی بر اساس روش شولر، با توجه به اینکه بیش از ۹۷ درصد نمونه‌ها در کلاس S1-C3، S1-C2 و S2-C3 قرار گرفته، بنابراین کیفیت آب این رودخانه برای کشاورزی محدودیتی جدی ندارد.