سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سارا سبزعلیزاده – مرکز تحقیقات آبزی پروری جنوب کشور
سیمین دهقان مدیسه –

چکیده:

رودخانه سیمره یکی از سرشاخه های مهم رودخانه کرخه میباشد که از ارتفاعات برفگیر شمال غربی کشور سرچشمه گرفته و پس از عبور از هولیلان در محل پل کشکان به رودخانه کشکان پیوسته و رودخانه کرخه را بوجود می آورد .به منظور بررسی شرایط موجود رودخانه قبل از احداث سد، ضمن مطالعه لیمنولوژیک آن اندازه گیری برخی از پارامترهای فیزیکی و شیمیایی نیزصورت گرفته است . نمونه برداری بصورت ماهانه از ۳ ایستگاه واقع در رودخانه سیمره ( قبل ازمحل سد، حوضچه ورودی سد، بعد از محل سد ( از دی ۱۳۸۱ تا آذر ۱۳۸۲ صورت گرفت . اکسیژن و BOD5 با روش وینکلر، pH ، EC و TDS توسط دستگاه مولتی پارامتر Hach ، NH3 توسط روش نسلر و سایر پارامترها نیز به روشهای استاندارد موجود اندازه گیری شده اند . دامنه تغییرات PH (7/7تا ۹/۱۳)بوده و در خرداد و تیر افزایش قابل ملاحظه داشته است . منگنز در مهرماه دارای افزایش چشمگیری بوده ومقادیر یون نیتریت و گاز آمونیاک در خرداد ماه از افزایش نسبی برخوردار میباشد . بررسی آماری نتایج نشان میدهد که تنها دو پارامتر هدایت الکتریکی و TDS در ایستگاههای مختلف با یکدیگر دارای اختلاف معنی دار بوده است و در ماههای مختلف سال به غیر از فاکتورهای اکسیژن محلول، گاز CO2 ، یون کربنات و COD ، سایر فاکتورهای بررسی شده، دارای اختلاف معنی دار می باشند . بررسی و مقایسه هدایت الکتریکی، TDS و pH رودخانه سیمره در این مطالعه و نتایجی که در طول یک دوره آماری ۲۷ ساله در ایستگاه نظرآباد واقع در رودخانه بدست آمده نشان میدهد که مقادیر هدایت الکتریکی وTDS کاهش ولی مقادیر pH افزایش یافته است . با توجه به میانگین بدست آمده در رودخانه سیمره و طبق تقسیم بندی فاست، آب رودخانه سیمره جزء آبهای شیرین محسوب میشود و از نظرمیزان سختی نیز جزء آبهای سخت تا بسیار سخت طبقه بندی میشود مقادیر BOD5 محاسبه شده در ایستگاه ۲ و ۳ عمدتاً زیر ۵ mg/l می باشد و در ایستگاه ۱ کمی بالاتر میباشد که با توجه به تقسیم بندی آبها از نظر میزان BOD5 میتوان آب رودخانه سیمره را در حد آبهای تمیز تا متوسط دانست .