سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهزاد نیکپور – کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست و محقق مرکز تحقیقات بهداشت محیط دانشگاه
مسعود نوشادی – عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
محمدصدیق مرتضوی – عضو هیئت علمی دانشکده فنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
ذبیح ا… یوسفی – عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت و مرکز تحقیقات بهداشت محیط دانشگاه علوم

چکیده:

یکی از مسائل عمده‌ای که اکثر صنایع ازجمله صنعت آب با آن مواجه است، خورندگی و رسوب‌گذاری می‌باشد.رسوبگذاری و خوردگی به عنوان یکی ازشاخص های مهم آب آشامیدنی مشکلاتی را نظیر کاهش بهداشت عمومی، کاهش کیفیت آب و کاهش عمر مفید تجهیزات لوله کشیایجاد می کند ودر نهایت کنترل آنتاثیر به سزایی در بهداشت و کیفیت آب دارد.این پدیده با استفاده از شاخص های نظیر اندیس اشباع لانژلیه، اندیس پایداری رایزنر و شاخص خورندگی و… قابل بررسی است. مطابق معیار های جهانیاکثر اندیس های کنترل خورندگی و رسوبگذاری باید حداقل هر دو سال یکبار برای شبکه های توزیعی که از منابع آبهای سطحی استفاده می کنند و سالی یکبار برای شبکه های توزیع که از آبهای زیر زمینی استفاده می کنند تعیین گردندبا توجه به اینکه مطالعاتی در این خصوص در شبکه توزیع آب شرببهشهر و منابع تامین کننده آن صورت نگرفته است لذا هدف از این تحقیق تعیین پتانسیل خورندگی و رسوب گذاری آب آشامیدنی شبکه آبرسانی شهر بهشهرمی باشد.
در این تحقیق جهت تعیین پتانسیل خورندگی و رسوب گذاری آب آشامیدنی از شاخص های مهم و متداول خوردگی از جمله : اندیس اشباع لانژلیه، اندیس پایداری رایزنر و شاخص خورندگی استفاده شده است.عملنمونه برداری از نه چاه فعال ، یک دهنه چشمه ،دو مخزن و هیجده نقطه در شبکه آبرسانی شهر انجام پذیرفت. جهت محاسبه اندیس های فوق پارامترهای کیفی آب نظیر : pH ، سختی کلسیم، قلیائیت، درجه حرارت و کل جامدات محلول بر روی ۱۰۵ نمونه تهیه شده مطابق روشهای ارائه شده درکتاب استانداردمتد از آبان ماه لغایت بهمن ماه سال ۱۳۸۴ اندازه گیری شد.
نتایج نشان می دهد که میانگین اندیس لانژلیه در چاهها، چشمه ، مخازن و شبکه توزیع به ترتیب۰/۲۸ ، ۰/۰۱ ، ۰/۲ و ۰/۱۳ که موید وضعیت نعادلوایجاد قشر ضعیفی از کربنات کلسیم می باشد .همچنین میانگین اندیس رایزنرنیزبه ترتیب۶/۸۱، ۷/۵۱، ۷/۰۴ و ۷/۱۲ بوده که بیانگر خورندگی نسبی نمو نه های مورد بررسی است.
مقایسه اندیس های لانژلیه و رایزنر محاسبه شده در چاهها، چشمه ، مخازن و شبکه توزیع نشان می دهد که میزان خورندگی در شبکه توزیع بیش از منابع و مخازن نمونه برداری شده می باشد.بنابراینبه منظور حفظ و ارتقاء سلامت و بهداشت شهروندان بایستی عملیات تثبیت آب صورت پذیرد تا خاصیت خورندگی آن از بین رفته و به حالت مطلوب برسد.