سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

عبدالله قوامی –
ناصر رشاد منش –
مظفر فیروزمنش –

چکیده:

این مطالعه با هدف تعیین ویژگیهای باکتریولوژیکی و ترکیبات ازته آب اشامیدنی خام و گندزدایی شده منابع آب شرب روستاهای شهرستان سنندج انجام گرفت. تعداد ۷۸ روستا از بین کل ۳۹۴ روستا تحت پوشش شهرستان سنندج به صورت تصادفی انتخاب شدند، نمونه برداری به روش استاندارد و با برداشت ۳ نمونه از هر روستا انجام گرفت. جمع آوری داده ها به روشهای مشاهده (مستقیم و غیرمستقیم) بود، به نحوی که برای برخی از متغیرها از جمله نوع منابع آب، وضعیت محوطه اطراف منابع آب از طریق مشاهده مستقیم و ثبت داده ها در فرم ه ای اطلاعاتی اقدام گردید و برای تعیین میزان نیترات، نیتریت و تعداد کل کلیفرمها و کلیفرمهای گرمادوست با استفاده از روش های استاندارد در آزمایشگاه، داده های لازم بدست آمد. سپس داده ها ارد محیط نرم افزاری SPSS گردید و با استفاده از فرمول آمار توصیفی (میانگین- میزان) به سوالات پاسخ داده شد. روش مطالعه توصیفی- تحلیلی می باشد. نتایج حاکی از آن بود ک کل نمونه ها فاقد آمونیوم و نیتریت بوده ولی ۹۴/۹ درصد نمونه های مورد مطالعه به مقادیر مختلف (۱-۴۱ میلی گرم در لیتر) دارای نیترات بودند تست باکتریولوژیکی نمونه های آب خام نشان داد که ۴۴/۹ درصد نمونه ها فاقدر هر گونه کلیفرم بوده اند و در ۱۹/۲ درصد موارد بیشتر از ۱۰۰ کلیفرم در ۱۰۰ سی سی آب وجود داشته است. تست باکتریولوژیکی آب آشامیدنی در دسترس مشخص نمود که در ۹۲/۳ درصد نمونه ها، آب فاقد کلیفرم کل بوده و در ۷/۷ درصد آب دارای کلیفرم بوده است. در این مطالعه بین تعداد کلیفرم کل و میزان نیترات آب ارتباطی تأئید نگردید که ممکن است نشان از عدم آلودگی جدی منابع آب به فاضلاب ها و یا آلودگیهای ثانویه باشد. ولی بین وضعیت منابع آب شرب تا شعاع ۱۰۰ متری و تعداد کل کلیفرم ها با P=0/005 ارتباط معنی داری تأئید شد.