سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

راحله خائسی –
الهام السادات سیدشبیری –
علی اصغر نجف پور –

چکیده:

مقدمه و اهمیت موضوع: آب سرچشمه حیات و منشأ زندگی است که کمیت و کیفیت مطلوب آنب رای ادامه حیات بر ضروری است. انتخاب مناسب گندزدا از مهمترین پارامترهای مؤثر در تصفیه آب است. گندزدایی آخرین مرحله از عملیات تصفیه آب است اما می توان گفت مهمترین مرحله محسوب می شود. روشهای مرسوم گندزدایی: کلر و ترکیبات آن، ازن، UV ، است. از مهمترین دلایل مقبولیت گندزدائی با مسائل بهداشتی و زیست محیطی بوجود آمده از کلرزنی آنها آبها بوده است. استفاده از کلر در آب ایجاد محصولات جانبی می کند که برای فون و فلور آبها سمیت دارد. کلرزنی بستگی به PH، دمای آب، زمان تماس دارد. اما اشعه طعم و بو در آب ایجاد نمی کند که برای فون و فلور آبها سمیت دارد. کلرزنی بستگی به PH، دمای آب، زمان تماس دارد. اما اشعه طعم و بو در آب ایجاد نمی کند، سمیت ندارد، نیاز به مراقبتهای ایمنی هم ندارد. اهداف: هدف کلی تعیین کیفیت میکروبی آبهای گندزدایی شده با کلر و UV و در نهایت ارائه توصیه های لازم به روستورانهای منطقه جهت استفاده از کلر یا UV با مناسب ترین دوز و همچنین توصیه به رستورانهای منطقه در مورد استفاده از گندزدائی مؤثر، مقرون بهص رفه و با اثرات حانبی کم می باشد. روش تحقیق: ازمایشات میکروبی شامل چندین مرحله نمونه برداری از رستورانهای منطقه طبق استاندارد متود از جمله آزمایش HPC، آزمایشات میکروبی شامل چندین مرحله نمونه برداری از رستورانهای منطقه طبق استاندارد متود از جمله آزمایش HPC، آزمایش لوله های تخمیر (۱۰ لوله ای) مرحله احتمالی و تأئیدی، و آزمایش EC کلی فرم مدفوعی می باشد. نتایج: در این پروژه ۲۹ نمونه از منابع آب آشامیدنی رستورانهای جاده شاندیز، ابرده وزشک مورد آزمایش قرار داده که ۱۴ نمونه از چاه، ۶ نمونه از روستا، ۸ نمونه از چشمه و ۱ نمونه از قنات می باشد. بیشترین میازن آلدگی مدفوعی مربوط به چاه و کمترین میزان آلودگی مربوط به قنات می باشد. همچنین از نظر روشهای گندزدایی ۳ نمونه با کلر و ۱ نمونه توسط اشعه UV گندزدایی شده و بقیه نمونه ها فاقد کندزدایی است. بحث و نتیجه گیری: ارتباط بین میازن کلی فرم و کلی فرم مدفوعی با کلر باقمیانده معکوس می باشد. با این تفاوت که طبق مقادیر value P رابطه معنی دار نمی باشد. همچنین ارتباط بین کلی فرم و کلی فرم مدفوعی با دمای آب معکوس است ولی ارتباط بین دما و کلی فرم مدفوعی معنی دار می باشد. طبق آزمایشات انجام شده بیشترین میزان آلودگی در منابع چاه و کمترین آن در قنات مشاهده شده است.