سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: دومین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

داور ربانی خواه – دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان
احمد ارشادی – دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان
احسان زارعی – معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

چکیده:

مهمترین بیماریهایی که در اثر خوردن آب آلوده به انسان انتقال می یابد شامل وبا، حصبه، اسهال باسیلی، هپاتیت و اسهال آمیبی است. یکی از سنت های دیرین ایرانی، گذاشتن آبخوری های عمومی در معابر است، وجود اینگونه آبخوری ها خطر بالقوه ای جهت اشاعه بیماریهای ناشی از خوردن آب آلوده محسوب می شود. تحقیق حاضر به منظور بررسی وضعیت باکتری شناسی آب آبخوری های عمومی شهر کاشان در تابستان ۱۳۷۷ انجام پذیرفته است.این بررسی یک مطالعه توصیفی مقطعی است که در آن از کلیه آبخوری های عمومی در مدت مطالعه نمونه برداری و بر روی هر نمونه ۳ آزمایش، ۱- شمارش بشقابی، ۲- کلیفرهای مدفوعی ۳- آزمایش استاندارد MPN (کل کلیفرم ها) به عمل آمده است. نمونه برداری حمل و آزمایش نمونه ها مطابق دستورالعمل های ذکر شده در چاپ هیجدهم کتاب روش های استاندارد آزمایش آب و فاضلاب (APHA-AWWA-APCF,1992) انجام پذیرفته و اطلاعات به دست آمده به کمک آمار توصیفی عرضه گردیده است. از ۶۸ مورد آبخوری عمومی تحت بررسی ۱۱ مورد از نوع استیل برقی و مستقیماً به شبکه توزیع آب شهری متصل بوده است. گروه دوم از انواع مختلف بوده و به صورت دستی ( با دخالت انسان) پر می شده و برای خنک کردن آنها از یخ استفاده می شده است. ۲/۹ درصد کل آبخوریها (۲ مورد) آلودگی به کلیفرم مدفوعی نشان داده و هر دو مورد مربوط به گروه دوم است. فقط ۴۷ درصد کل آبخوری ها دارای MPN صفر و ۳۳/۸ درصد دارای MPN بیشتر از ۳ بوده است.۹۰/۹ درصد آب خوریهای استیل برقی دارای MPN صفر بوده و ۱۰۰ درصد آنها MPN کمتر از ۳ داشته است. در حالیکه در گروه دوم ۲۲ مورد دارای MPN صفر و ۲۳ مورد دارای MPN بیش از ۳ بوده، همچنین نتایج شمارش بشقابی نشان می دهد ۶۳/۶ درصد آبخوری های استیل برقی دارای ۱۰-۰ عدد باکتری هتروتروف در یک میلی لیتر نمونه بوده حال آنکه در گروه دوم ۵۹/۷ درصد نمونه ها بیش از ۱۰۰۰ عدد باکتری هتروتروف در یک میلی لیتر داشته است. با توجه به آزمون آماری به عمل آمده اختلاف معنی داری بین آلودگی آب آبخوری های استیل برقی و آبخوری های گروه دوم وجود دارد (P=0/004) که با توجه به نتایج آزمایش شمارش بشقابی می توان آلودگی گروه دوم را به آلودگی های ثانویه آب نسبت داد.