سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

هادی تاجی زادگان –
عباس دوستی –
دانیال نصر –
سعید نرگس –

چکیده:

کشک یکی از فراورده های شیر به حساب می آید که دارای مقادیر زیادی پروتئین می باشد، قره قروت نیز از جوشاندن آب ماست و تغلیظ نمودن آن بدست می آید که ترش مزه می باشد . همواره کلی فرم وE. coliجهت تعیین وضعیتبهداشتی و کنترل کیفیت شیر و فراورده های آن از جمله کشک و قره قروت مورد نظر بوده است . از طرفی احتمال آلودگی با سالمونلا، استافیلوکوکوس اورئوس نیز در این فراورده ها در صورتی که به روش سنتی تولید شده باشند، معمولا وجود دارد . با توجه به عرضه کشک و قره قروت سنتی در بسیاری از مناطق استان چهارمحال و بختیاری و استان های همجوار، انجام مطالعه ای به منظور بررسی وضعیت آلودگی این محصولات به میکروارگانیسم های پاتوژن و عوامل فساد ضروری به نظر می رسید . به این منظور تعداد ۴۰ نمونه کشک و قره قروت از مناطق مختلف استان در فصول بهار و تابستان به روش تصادفی نمونه برداری شد . کشت نمونه ها با استفاده از محیط های SS-Agar ،EC Broth و VRBA ،BGFR جهت جستجو و شمارش سالمونلا، کلی فرم، اشرشیا کلی و استافیلوکوکوساورئوس بر اساس روشهای مرجع میکروبیولوژیک صورت گرفت .
نتایج بدست آمده بر اساس آزمونOne Sample مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت . از ۷ درصد نمونه ها E.coli جدا شد ۲۸ درصد نمونه ها به کلی فرم با میانگین شمارش میکروبی (SE- 1/2 *104 cfu/gr +- 3/1 *103+Mآلوده بودند که با استاندارد ایران اختلاف آماری معنی داری نشان می دهد . همچنین در هیچیک از نمونه هاآلودگی به سالمونلا و استافیلوکوکوس ارئوس مشاهده نگردید ).p< 0/001) یافته های این مطالعه نشان می دهد که امکان آلودگی به کلی فرم، E. coli در کشک و قره قروت سنتی وجود دارد که بر ضرورت نظارت مناسب بر کیفیت بهداشتی این محصولات تاکید دارد .