سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سیدسعید اسلامیان – دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدرضا شاهمنصوری – دانشیار گروه بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
سیدعلیرضا گوهری – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

کیفیت شیمیایی، فیزیکی و بیولوژیک آب رودخانه ها بر روی بازده طرح های منابع آب تاثیر قابل ملاحظه ای دارد. از آنجمله خاصیت خورندگی و رسوب گذاری آب است که در طرح های برق آبی بایستی مد نظر قرار گیرد. هدف از تحقیق حاضر بررسی کیفیت جریان رودخانه آب ترکی با تاکید بر خورندگی شیمیایی، بیولوژیک و رسوب گذاری است. حوضه آب ترکی از زیر خوضه های بازفت بوده و در مجاورت حوضه آبخیز کوهرنگ و در استان چهار محال و بختیاری قرار دارد. کوه های زرد کوه و گرد در اطراف این محدوده قرار گرفته اند که ارتفاشان از ۱۶۰۰ تا ۴۲۰۰ متر از سطح دریا تغییر می کند. بالا بودن برف و باران در حوضه و زایش آب ناشی از تبادل بینحوضه ای در سنگ های آهکی طراحی یک نیروگاه آبی کوچکرا توصیه می کند. در این تحقیق امار تجزیه شیمیایی رودخانه آب ترکی در سال های ۷۶-۷۳ مبنای تحلیل قرار گرفته است. میزان خورندگی آب از روی شاخص لانژلیهو رسوب گذاری با استفاده از شاخص رایزنر بررسی شده است. نتایج نشان می دهد آب این رودخانه از لحاظ کشاورزی دارای کیفیت مطلوب است. از لحاظ تامین آب شرب و مصرف صنعت دارای املاح با غلظت پایین بوده ولی برای مقاصد خاص نیاز به تجزیه های خاص دارد، همچنین آب غیر خورنده تلقی شده و میزان رسوب گذاری آن ناچیز شمرده شده است. از نقطه نظر بیولوژیک گرچه pHآب برای رشد انواع گونه های باکتری های هوازی خورنده مساعد می باشد. لکن عدم حضور مواد آلی و نیز درجه حرارت پایین محیط از جمله عوامل بازدارنده فعالیت باکتری های فوق تلقی میشوند و به نظر میرسد که تاثیر عمده ای در خورندگی بیولوژیک نخواهند داشت.