سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حامد مجللی – دانشجوی دکتری
محمد فرخی – استادیاردانشگاه علم و صنعت ایران
علی اکبر جلالی – استادیار

چکیده:

سیستمهای پیشخورکنترل فعال نویز که بصورت وفقی عمل می کنند قادربه کنترل و حذف نویز میب اشند هنگامی که تاخیرهای الکتریکی /اکوستیکی درزیرسیستم حذف نویز ازتاخیر اکوستیکی مسیر اصلی تجاوز کند شرط علی بودن نقض خواهد شد دراین مقاله عملکردسیستم کنترل فعال نویز ANC پیشخوردرduct میدان آکوستیکی یک بعدی تحت شرایط غیرعلی و به ازای تاخیرهای مختلف و متغیر با زمان موردبررسی قرارگرفته است بدینمنظور از دو الگوریتم فازی و کلاسیک استفاده می گردد نشان داده می شود که الگوریتم فازی دارای کیفیت بهتری در حذف نویزبرای شرایط غیرعلی می باشد.