سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین سمینار تخصصی محیط زیست و رنگ

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

رضا یزدانخواه – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
حسین پورمقدس – دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
محمدرضا شاهمنصوری – استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

چکیده:

خطرات ناشی از فلزات سمی سنگین در رنگها، از جمله رنگهای ساختمانی بطور جامع و گسترده ای در کشورهای مختلف جهان مورد مطالعه قرار گرفته است و در برخی از کشورها استفاده از این فلزات در رنگها محدود گشته و حتی درمواردی ممنوع اعلام گردیده است. فلزات سنگین در رنگها هم دارای اثرات و زیانهای مستقیم و غیر مستقیم برایانسانیم باشد. هدف از این تحقیق بررسی غلظت فلزات سنگین سرب، کادمیوم ، کروم و کبالت در رنگهای ساختمانی اصفهان بود. در این تحقیق غلظت فلزات سنگین سرب، کادمیوم، کروم و کبالت در ۱۲۰ نمونه از رنگهای ساختمانی مصرفی در استان اصفهان اندازه گیری شد. نمونه ها بر اساس روش ASTM آماده سای و هضم گردید و سپس غلظت فلزات سنگین محلول حاصل توسط دستگاه جذب اتمی با شعله تعیین مقدار گردید از روشهای آماری آنالیز واریانس دو طرفه ANOVA و Duncan برای تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصل استفاده گردید. نتایج حاصل نشان می دهند که مقدار سرب از ۲۸ تا ۲۵۴۱۷، کادمیوم از ۱ تا ۱۳۱، کروم از ۱۵۴ تا ۳۶۵۱۷ و بالاخره کبالت از ۱۲۱ تل ppm 30729 متغیر بوده است. نتایج حاصل نشان داد که بیشترین غلظت فلزات سنگین مورد مطالعه در رنگهای ساختمانیمربوط به کروم و کمترین آن مربوط به کادمیوم بود. کبالت و سرب از لحاظ غلظت موجود در رنگها بترتیب در ردیف دوم و سوماهمیت قرار دارد. همچنین غلظت فلزات سنگین در رنگهای زرد بیشتر از سایر رنگها بوده و در رنگهای سفید پلاستیکی از سایر رنگها کمتر است . غلظت فلزات سنگین بین رنگهای مختلف یک کارخانه و همچنین بین رنگهای مشابه از کارخانجات مختلف متفاوت می باشد و لذا می توان نتیجه گیری نمود که کارخانجات از استاندارد مشخص و ثابتی جهت فرمولاسیون یک رنگ مشابه استفاده نمی کنند.