سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: ششمین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فریده صادقیان – عضو هیات علمی دانشکده علوم پزشکی شاهرود
حسین باقری – عضو هیات علمی دانشکده علوم پزشکی شاهرود
محسن میرنیا – دانشجوی بهداشت
حسین بزی –

چکیده:

مقدمه: وضعیت سلامت کارگران تاحد زیادی از شرایط کاری و نوع شغل آنان است که در این میان کار در معادن از جمله مشاغل تهدید کننده سلامتی کارگران محسوب می گردد . پژوهش حاضر به منظور بررسی کیفیت زندگی کارگران معدن زغال سنگ شاهرود در سال ۱۳۸۴ صورت گرفته است.
مواد و روشها: در پژوهش حاضر که یک مطالعه توصیفی – مقطعی است، تعداد ۴۳ نفر از کارگران شاغل در یکی از معادن زغال سنگ شاهرود به صورت غیر تصادفی انتخاب و سپس کیفیت زندگی آنان با استفاده ازپرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی Short From 36 (SF-36) مورد سنجش قرار گرفت. تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصل از پژوهش توسط نرم افزار SPSS تحت ویندوز و با استفاده از آزمونهای آماری توصیفی و استنباط (تی مستقل ، تی زوجی ، آنالیز واریانس ، یکطرفه و ضریب همبستگی پیرسون) صورت گرفت.
نتایج: بر اساس یافته های پژوهش، میانگین سن و سابقه کار واحدهای مورد پژوهش به ترتیب ۵/۸ مثبت و منفی ۳۶/۶ و ۵ مثبت و منفی ۱۰/۹ سال بود. بیشترین درصد واحدهای پژوهش دارای کیفیت زندگی ضعیف در بعد فیزیکی (۵۱/۵%) ، کیفیت زندگی ضعیف در بعد محدودیت نقش بعلت مشکلات فیزیکی (۷۶/۷%) ، کیفیت زندگی ضعیف در بعد محدودیت نقش بعلت مشکلات عاطفی (۴۸/۹%) ، کیفیت زندگی متوسط در بعد انرژی / زنده دلی (۴۶/۵%) ، کیفیت زندگی خوب در بعد وضعیت ذهنی (۴۸/۸%)، کیفیت زندگی متوسط در بعد اجتماعی (۶۷/۴%) ، کیفیت زندگی خوب در بعد در بدنی (۳۶/۸%) و کیفیت زندگی متوسط در بعد درک سلامت عمومی (۹۷/۷%) بودند. ۶۲/۸% از کارگران اظهار داشتند که وضعیت سلامت آنها نسب به سال گذشته بسیار بدتر شده است و کیفیت زندگی کار، در ۷۴/۴% واحدهای پژوهش در سطح متوسط محاسبه گردید. آزمون آماری ضریب همبستگی پیرسون ۰/۰۵ بزرگتر از p رابطه معنی دار و معکوسی از لحاظ میانگین نمره کیفیت زندگی کل و سابقه کاری واحدهای مورد پژوهش نشان داد.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج حاصل از پژوهش حاضر که نشان داد کیفیت زندگی کارگران در اکثر ابعاد، در سطح ضعیف و یا متوسط قرار دارد. لذا ارتقا سطح ایمنی و بهداشت مطابق با استانداردهای بین المللی، انجام معاینات پزشکی دوره ای و ارزیابی دقیق وضعیت سلامتی کارگران و انجام اقدامات درمانی بموقع و کافی پیشنهاد میگردد.