سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مصطفی رقیمی – دانشیار گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
مجتبی قره محمدلو – مجتمع دانشگاهی گنبد
مریم رمضانی مجاوری – پزشک عمومی و کارشناس کلینیک، مدیریت درمان تامین اجتماعی، استان گلستا
سیدمحمد سیدخادمی – کارشناس آب و فاضلاب استان گلستان

چکیده:

در حال حاضر صدها شرکت آب معدنی تجاری در دنیا وجود دارد که باتنوع تولیدات گوناگون منابع تأمین مختلف می باشد . این مقاله بدون در نظر گرفتن کارخانه تولیدی آب معدنی تجاری . به بررسی کیفیت شیمیایی آن با توجه به تجزیه شیمیایی ارائه شده برروی برحسب های تجاری آن پرداخته است و هم چنین مقایسه آنها با برخی از آب معدنی تجاری خارجی ، آب های زیرزمینی چاه ها و رودخانه در سطح استان پرداخته است . نمونه آب های معدنی تجاری موجود در سطح استان از فروشگاه های عامل فروش خریداری شد و تجزیه هیدروشیمیایی هر یک از نمونه ها استخراج گردید . در حالی که سایر نمونه ها برای مقایسه با نمونه برداری منابع آب های زیرزمینی و آب سطحی خروجی ایستگاه رودخانه النگدره برای تجزیه شیمیایی جمع آوری گردید ..
نتایج تجزیه شیمیایی آب های معدنی تجاری موجود در استان و برخی منابع تأمین آب میزان مواد محلول جامد از ۳۵/۰۶ تا حداکثر ۶۰۵ میلی گرم در لیتر، سختی کل ۳۳/۹۵ میلی گرم در لیتر تا حداکثر ۷۱۸/۱۸ میلی گرم در لیتر نشان می دهد . نوع آب به طور متنوع برای آب های معدنی تجاری از نوع ۳ تا ۸Ca +2 – HCO – و ۵/۹ pH- 3 است . مادامی که نوع آب های زیر زمینی و رودخانه النگدره ازنوع Ca +2 – Na + – HCO – –Cl – تا ۳Ca +2 – HCO می باشد . نتایج تجزیه شیمیایی کلیه آب های معدنی تجاری و منابع تأمین آب آشامید نی حاکی از مقادیر مجاز آب آشامیدنی بر اساس استاندارد است . در مدیریت کیفیت آب آشامیدنی نیاز به شناخت خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی آب و اثر متقابل میان فرآیندهای فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی، انتقال و تبدیلات می باشد . از مهمترین پارامترهای ذکر شده در بحث مدیریت کیفیت آب آشامیدنی آب های معدنی تجاری خصوصیات شیمیایی تسبت به سایر موارد از اهمیت خاصی برخوردار است