سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

نصرالله کلانتری – گروه زمین شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
حیدر زارعی – دانشجوی کارشناسی ارشد آب شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

حوضه هیدروژئولوژی رودخانه زهره (دشت زیدون) یکی از حوضه های هیدروژئولوژیکی در استان خوزستان می باشد که در آن آبخوان آرتزین مشاهده می شود. در این منطقه از آب زیر زمینی جهت شرب، مصارف صنعتی و کشاورزی استفاده می شود. ترکیب شمییایی آب زیر زمینی به شدت تحت تاثیر تغذیه توسط رودخانه، انحلال مواد تشکیل دهنده سازندهای تغذیه کننده آبخوان و رسوبات حوضه و همچنین خصوصیات هیدولوژیکی از قبیل: الگوی جریان و زمان ماندگاری قرار گرفته است. در منطقه مورد مطالعه سه زون هیدروشیمیایی مشخص شد و فرایندهای کنترل کننده ترکیب شیمیایی آب در هر سه زون تعیین شده است. نتایج آنالیز شیمیایی نمونه ها نشان می دهد که در هر سه زون آنیون غالب کلر و در مواردی سولفات و کاتیون غالب سدیم می باشد.