سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

جهانگیر عابدی کوپائی –
زهره نصری –
علیرضا مامن پوش –

چکیده:

در بسیاری از شهرهای ایران تأمین آب شرب وابسته به منابع آب زیرزمینی است. اصفهان نیز از جمله شهرهایی است که بخشی از آب شرب آن از طریق چاه¬های فلمن واقع در غرب اصفهان، منطقه دُرچه که در فاصله کمی از زاینده¬رود قرار دارند، تأمین می¬شود. موضوع تأثیر آلودگی رودخانه و فعالیت¬های کشاورزی بر کیفیت شیمیایی آب چاه¬های فلمن از جمله مسائلی است که از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این تحقیق، یونهای کلسیم، منیزیم، سدیم، بی¬کربنات، کلر، نیترات و پارامترهای BOD، COD، EC، pH و دما در چندین ماه متوالی در یکی از این چاه¬ها اندازه¬گیری شده است. نتایج حاصله نشان می¬دهد که کیفیت شیمیایی آب چاه مورد نظر، قبل از تصفیه، در ماه¬های مختلف متغیر است. مقادیر بعضی از فاکتورها در حد مجاز و بعضی دیگر بیشتر از حداکثر مجاز می¬باشد. غلظت نیتروژن نیتراتی در مهرماه برابر ۲۳/۸۷ میلی¬گرم بر لیتر به دست آمده که تقریباً ۴/۲ برابر حد استاندارد ۱۰ میلی¬گرم بر لیتر می¬باشد. قرار گرفتن این چاه در مجاورت زمین¬های زیر کشت برنج و رسوبات شنی، عامل مهم نفوذ نیترات به آب¬های زیرزمینی منطقه می¬باشد. بنابراین جلوگیری از مصرف بی¬رویه کودهای شیمیایی، به منظور حفاظت هر چه بیشتر از محیط زیست و کاهش هزینه تصفیه آبهای آشامیدنی، توجه بیشتری را می¬طلبد.