سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

احمدرضا پیشکار دهکردی – کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
حسین پورمقدس – استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

چکیده:

آبهای زیر زمینی از مهمترین تامین کننده اب مورد نیاز کشاورزی ، صنعت و شرب می باشند. این آب ها ممکن است از طریق منابع مشخص و نامشخص آلوده شوند. از جمله منابع مشخص آلوده کننده آبهای زیرزمینی می توان به صنایع فلزی و ذوب آهن اشاره کرد. اغلب پروسه های تولید این صنایع با آب رابطه مستقیم داشته و فاضلاب خروجی از آنها بدلیل دارا بودن آلودگیهایی نظیر فلزات سنگین ، آمونیاک ، ترکیبات کلر ، فنل و سیانید می تواند باعث آلودگی آبهای سطحی وزیرزمینی شود. لذا بایستی آلودگی های این صنعت بطور اصولی کنترل شود تا باعث اثرات سو بر محیط زیست خصوصا منابع آب زیرزمینی نشود. این تحقیق بمنظور بررسی تاثیر لاگونهای فاضلاب صنعتی ذوب آهن بر کیفیت شیمیایی آبهای اطراف آن صورت گرفته است . این تحقیق بمدت ۶ ماه بر روی آبهای زیرزمینی اطراف لاگونها و استخرهای فاضلاب ذوب آهن انجام گرفت. بدین منظور تعداد ۱۱۸ نمونه بصورت هفتگی از ایستگاه های مورد مطالعه درمنطقه زرین شهر برداشت شد و پس از انتقال به آزمایشگاه بر اساس روشهای استاندارد آنالیز گردید. در این مطالعه پارامترهای چون PH , CN,CL,TOC,COD,C6H5OH,EC در ایستگاه های مورد مطالعه اندازه گیری شد. جهت تجزیه ئو تحلیل نتایج و همچنین مقایسه نتایج ایستگاه های مختلف با یکدیگر و همچنین نمونه های شاهد از آزمونهای آماری آنالیز واریانس و DUNCAN با کمک برنامه نرم افزاری SPSS و EXCEL بهره گرفته شده است. نتایج این تحقیق نشان داد که میانگین غلظت پارامترهای COD از ۲۷ تا ۷۲ میلی گرم در لیتر ، کلرور از ۳۲۰ تا ۹۶۱ میلی گرم در لیتر ، TOC از ۳/۵ تا ۱۰/۳ میلی گرم در لیتر ، فنل از ۰/۰۰۲ تا ۰/۰۰۷ میلی گرم در لیتر وسیانید از ۰/۰۰۲ تا ۰/۰۱ میلی گرم در لیتر در آبهای زیرزمینی منطقه مورد مطالعه متغییر می باشد. هچنین نتایج نشان داد که آب چاههای مورد مطالعه خصوصا چاه شماره ۳ و ۴ که در فاصله کمتری از لاگونها قرار دارند ، بشدت تحت تاثیر فاضلاب لاگونهای ذوب خن قرار گرفته و مقدار اکثر پارامترهای مورد مطالعه در آّ این چاه ها از مقدار ان در نمونه های شاهد و استانداردهای آب آشامیدنی بیشتر است . از آنجا که تصفیه آبهای زیرزمینی و همچنین حذف آلاینده ها از خاک منطقه بسیار مشکل و مستلزم هزینه بسیار زیاد و داشتن تکولوژی پیچیده است، و در اکثر موارد نمی توان آلودگی را بطور کامل از آّهای زیرزمینی حذف نمود ، لذا پایش آّهای زیرزمینی و جلوگیری از آلودگی بیشتر منابع ارزشمند اب و خاک منطقه ، بسیار حیاتی و ضروری بنظر میرسد.