سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

غلامرضا داورپناه – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان
محمدحسین نعمتی – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان

چکیده:

مصرف بی رویه انواع کودهای شیمیایی در طی سالیان اخیر موجبات تجمع املاح و کاهش محصولات کشاورزی و همچنین تخریب خصوصیات فیزیکی وشیمیایی خاکها را به وجود اورده و از سوی دیگر احتمال نفوذ و آلوده شدن منابع ابهای زیر زمینی را نیز فراهمنموده است. در مناطق خشک و نیمه خشک کشورنظیر دشت زنجان که اصولا دارای منابع آب بااملاح بالنسبه زیادتری هستند، همچنین وقوع خشکسالیهای مستمر و متناوب طی سالهای اخیر باعث کاهش بهره برداری از منابع ابهای سطحی و بر عکس افزایش بهره برداری از منابع ابهای زیر زمینی شده، که این مسئله معضلات ناشی از آن را دو چندان نموده است. لذا با بررسی کیفیت این منابع و پایش مستمر آن میتوان آگاهی لازم به منظور انجام مدیریتبهینه حفاظت از منابع آب و ممانعت از خسارات آتی را اعمال نمود. نتایج بدست آمده از این مطالعه که با بررسی و تجزیه و تحلیلداده های کیفیت شمیایی نمونه های جمع اوری شده توسطسازمان آب استان از تعداد ۷۳ حلقهچاه عمیقو نیمع عمیق در طی ۱۳ سال نشانگر این است که نمونه هایجامعه آماری در این دشت دارای آب با طبقه بندی C2-S1 و C3-S1 بوده که از کیفیت متوسط و خوب برای مصارف کشاورزی برخوردار می باشد و از نظر سایر المانها نظیر میزان SO4,Ca,Mg,Cl سختی کل و مجموع کاتیونها و آنیونها نیز تفاوت معنی داری در سالهای مختلف وجود ندارد در نتیحه خوشبختانه تاکنون کیفیت منابع آب زیر زمینی این دشت دچار مشکل نشده ولی ضرورت استمرار انجام این پایش ها در سالهای اتی مورد تاکید است.