سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سیدداود اشرفی –
قربان عسگری –

چکیده:

هدف از این مطالعه سنجش کیفیت شیمیایی کیفیت شیمیایی آب شرب شهر خرم آباد و مقایسه آن با استاندادهای ملی می باشد. آب همواره مقادیری املاح، مواد معلق و گازهای محلول همراه خود دارد، وجود برخی از املاح در آب برای سلامتی انسان ضروری است ولی مقدار بیش از حد مجاز آنها سلامتی انسان را به خطر می اندازد. پارامترهای مهم در بهداشت و سلامت آب مصرفی و همچنین رضایت مصرف کننده شامل پارامترهای ارگانولیپتیک، عوامل شیمیایی و میکروبی از اهمیت بالائی برخوردار هستند. در بسیاری از مناطق کشور ملاحظه می شود که استحصال آب از منابع از روند تجدید شوندگی آن پیشتر رفته و کاهش آب این منابع به بیان دیگر بحران کمی آب، کیفیت آب را تحت تأثیر قرار داده است، بنابراین پاسخگویی به نیازهای ابی جوامع به یکی از معضلهای مهم تبدیل شده است، که این ضرورت مراقبت مستمر نوسان های بوجود آمده در کمیت و کیفیت منابع تأمین کننده آب را ایجاب می کند. مواد و روش ها: این مطالعه از اردیبهشت ۱۳۸۴ لغایت اردیبهشت ۱۳۸۵ انجام شده است. جامعه مورد مطالعه منابع تأمین کننده آب شهر خرم آباد می باشد، برای انجام این مطالعه ۱۳۲ نمونه به روش تصادفی به منظور بررسی پارامترهای شیمیایی برداشته شده و مورد آنالیز قرار گرفت. آزمایشها در دو دسته کلی تقسیم بندی شد. (آزمایشهای دستگاهی و آزمایشهای تیتریمتری) پس از تعیین میانگین پارامترهای کیفی آب شرب شهر خرم آباد، این پارامترها با استانداردهای ملی مقایسه گردید و همچنین تیپ آب از نظر قابل آشامیدن بودن و غیر قابل آشامیدن با توجه به جدول شولر تعیین گردید. یافته ها: نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان داد بیشتر پارامترهای شیمیایی در حد استاندارد می باشد و تنها سختی آب بیش از استاندارد می باشدو حداقل سختی مربوط به منبع شماره ۸ (۲۱۵ میلی گرم بر لیتر برحسب کربنات کلسیم) و حداکثر آن مربوط به منبع شماره ۱ (۳۰۴ میلیگرم بر لیتر بر حسب کربنات کلسیم) می باشد. بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج و مقایسه آنها با استانداردهای ملی تنها پارامتر سختی آب شرب منابع خرم آباد بالاتر از استاندارد بوده و در تقسیم بندی آبها جزء آبهای سخت می باشد. سختی آب باعث رسوب گذاری و افزایش مصرف صابون و افزایش مصرف انرژی می شود، بنابراین نیاز به تصفیه و کاهش سختی آب می باشد. با توجه به جدول شولر آب کلیه منابع تأمین آب خرم آباد قابل قبول و تا خوب برای آشامیدن قرار دارند و در مجموع می توان گفت کلیه منابع آب شهر خرم آباد قابل قبول و مناسب برای شرب می باشد.