سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سید محمود مهدی نیا – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان
فاطمه دهقانی – دانشجوی کارشناسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی سمنان
مهدیه آشوری – دانشجوی کاردانی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی سمنان
حسن برزویی – دانشجوی کاردانی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی سمنان

چکیده:

این پژوهش با هدف تعیین کیفیت میکروبی و شیمیایی شبکه های توزیع آّ منطقه مهماندوست و شهرک شهرسازی دامغان صورت گرفته است. روش مطالعه در این پژوهش توصیفی مقطعی می باشد جهت بررسی کیفیت میکروبی و شیمیایی آب مناطق مهماندوست و شهرک شهر سازی دامغان در طول سه ماه فصل بهار تعداد ۱۲۳ نمونه جهت آزمایشات شیمیایی و ۱۰۸ نمونه جهت آزمایشات میکروبی از آّ شرب و غیر شرب سبکه های توزیع دو منطقه گرفته شد، نمونه های گرفته شده به آزمایشگاه دانشکده بهداشت دامغان منتقل شدند ، آزمایشات میکروبی در شرایط استریل به روش تخمیر ۹ لوله ای انجام شد و آزمایش سختی کل به روش تیترمتری ، جامدات معلق به روش مزن سنجی ، جامدات محلول با دستگاه الکترو کنداکتیوتیه اندازه گیری شدند ، DO با دستگاه DO سنج و کلر و PHباکیت کلر سنجی در محل اندازه گیری شدند. نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان داد که آب شرب مهماندوست از لحاظ کیفیت میکروبی در سطح پایینی قرار داشت و از لحاظ کیفیت شیمیایی آب شرب مهماندوست وضعیت مناسب تری نسبت به آب شرب شهرک شهرسازی و اب غیر شرب مهماندوست وآب غیر شرب شهرک شهر سازی داشت. نایج فوق بیانگر این است که آب شبکه های توزیع مهماندوست و شهرک شهر سازی از نظر کیفیت در حد پایینی قرار داشتند که مسئولین بهداشت و مسئولین شرکت آب و فاضلاب بایستس این مسئله را در جهت بهبود کیفیت آب این مناطق مد نظر قرار دهند ، و راهکارهایی در جهت بهبود کیفیت آب این مناطق ازائه دهند.