سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حسن نانبخش –
سعیده علیزاده –

چکیده:

زمینه و هدف: کیفیت آب از جمله مسائلی است که مستقیماً با سلامتی، بهداشت فردی و عمومی جامعه در ارتباط می باشد. اهمیت کنترل کیفیت آبهای زیرزمینی و سطحی که به مصرف شرب می رسند بر هیچکس پوشیده نیست. لزوم پایش آب و تأمین شرایط بهداشتی و استاندارد برای آشامیدن باعث می شود که کنترل کیفیت آب از اهمیت بالایی برخوردار باشد. این تحقیق با هدف تعیین کیفیت شیمیایی چاههای آب قابل شرب شهر ارومیه در سال ۱۳۸۴ انجام گردید. روش بررسی: روش مطالعه در این تحقیق بصورت توصیفی- مقطعی است. اطلاعات مورد نیاز و محل چاههای آب قابل شرب ارومیه از سازمان آب و فاضلاب اخذ گردید. از ۳۱ حلقه چاه آب قابل شرب بهره برداری شده در ۶ ماهه دوم سال ۱۳۸۴ جمعاً ۶۳ نمونه آب در ظرف پلاستیکی ۲ لیتری نمونه برداری گردید. نمونه های جمع آوری شده به آزمایشگاه دانشکده بهداشت انتقال و بر روی نمونه ها آزمایشات فیزیکی و شیمیایی از جمله کدورت، TDS، هدایت الکتریکی، سختی کل، آنیونها و کاتیونها بر اساس کتاب استاندارد متد چاپ ۱۹۹۸ انجام گردید. برای آزمایش نمونه ها از دستگاه ا سپکتروفتومتر مدل ۲۰۰۰Dr از شرکت HACH امریکا و همچنین روش حجم سنجی استفاده شد. داده های جمع آوری شده را وارد کامپیوتر کرده و از نرم افزار ۲۰۰۳ Excell و همچنین از آمار توصیفی مانند حداقل، حداکثر، میانگین و انحراف معیار برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده گردید. نتایج: نتایج آزمایشات شیمیایی و پردازش آمار بر روی نمونه های اب ۳۱ حلقه چاه عمیق موجود در شهر ارومیه که بعنوان آب قابل شرب وارد تأسیسات آبرسانی می گردد با معیارهای سازمان جهانی بهداشت ۱۹۹۸ مقایسه گردید و مشاهده گردید که میانگین غلظت پارامترهای مختلف در محدوده قابل قبول قرار دارد. میانگین غلظت فلوئور که از نظر بهداشت عمومی حائز اهمیت است به حداقل مقدار ۰/۷ ppm نرسیده است (۰/۲±۰/۱۵۴) نتایج همچنین نشان داد که میانگین هدایت الکتریکی آب چاهها کمتر از ۱۰۰۰ میکروموز بر سانتیمتر بوده و بر اساس دیاگرام شولر رسم شده بر آبهای آشامیدنی در گروه خوب قابل شرب قرار می گیرد. یافته ها همچنین نشان می دهد که در میان کاتیونها مقدار غلظت آهن فقط در چاه شماره ۸ برابر با ۰/۴۶ میلی گرم در لیتر است. بحث و نتیجه گیری: نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که بطور کلی کیفیت شیمیایی اب چاههای آب قابل شرب شهر ارومیه در محدوده قابل قبولی قرار دارد. و چندان مشکلی مشاهده نگردید. پیشنهاد می گردد که تحقیق بیشتری در مورد مقدار غلظت آهن در چاه شماره ۸ انجام گردد.