سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مهرناز ریاست – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس
عبدالرضا نصیرزاده – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس
سارا صادقیان – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس

چکیده:

به منظور تعیین ارزش غذایی ۸ جمعیت ازشنبلیله های چندساله، ۳ جمعیت متعلق به گونه T. tehranica و ۳ جمعیت متعلق به گونه T. elliptica به همراه ۲ جمعیت متعلق به گونه T. elliptica بومی، در ایستگاه استهبان کاشته شدند. در مرحله اوایل گلدهی، اندام های هوایی برداشت و پس از انتقال به آزمایشگاه، آزمایشات ارزش غذایی شامل تعیین درصد پروتئین خام، ماده خشک، الیاف خام، خاکستر خام، چربی خام، کلسیم و فسفر انجام شد و داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . نتایج نشان داد که بین جمعیت ها از نظر کلیه صفات مورد بررسی اختلاف معنی داری در سطح ۱ درصد وجود داشت. در این رابطه کمترین مقدار پروتئین خام با ۱۰/۰۷ درصد در جمعیت های ۷۷۰ (T. elliptica) و ۷۲۷۱ (T. elliptica) و بیشترین مقدار پروتئین ۱۴/۸۶ مربوط به جمعیت ۵۳۱۰ (T. elliptica) به دست آمد. بیشترین مقدار کلسیم با ۲/۵ درصد در جمعیت ۷۶ (T. tehranica) و بیشترین مقدارفسفر با ۰/۵۷ درصد در جمعیت های ۷۲۷۱ (T. elliptica) و ۱۰۳ (T. tehranica) مشاهده شد و این در حالی است که جمعیت ۱۶۲ (T. elliptica) بالاترین مقدار چربی خام به مقدار ۲۱ درصد را به خود اختصاص داد. دندروگرام حاصل ازتجزیه خوشه ای جمعیت های حاصل ازآنالیز مواد غذائی مجموعاً ۳ خوشه را مشخص نمود و تشابه بین نمونه ها در مجموع ۲۷/۶۶ درصد به دست آمد.