سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سالم صابوری – کارشناس تولید دوم کشاورزی کشت و صنعت سلمان فارسی
حسن رضایی صدر – مدیر تولید دوم کشاورزی شرکت کشت و صنعت سلمان فارسی

چکیده:

نیشکر گیاهی است چند ساله که پس از هر دوره برداشت جهت آماده شدن برای رشد و نمو در سال بعد تحت عملیات بازرویی شامل شخم فاروها به عمق ۴۰ cm وسپس دیسک جهت خرد کردن کلوخه ها قرار گرفته و در صورتیکه عمق فاروها مناسب نباشد عملیات شکل دهی فاروها نیز انجام میگیرد.یکی از عوامل تأثیرگذار بر راندمان آبیاری سطحی در زراعت نیشکر، کیفیت عملیات
بازرویی می باشد که در صورت اجرای نامناسب می تواند باعث اتلاف مقدار قابل توجهی از آب آبیاری گردد. جهت بررسی این موضوع طرح مطالعاتی در کشت و صنعت سلمان فارسی در جنوب خوزستان انجام گرفت. دو مزرعه با کیفیت های متفاوت عملیات بازرویی انتخاب و در هر کدام سه نقطه در نظر گرفته شد. نخست معادلات نفوذپذیری و پیشروی آب در فارو به روش بیلان حجم تعیین گردید. سپس پارامترهای ارزیابی سیستم آبیاری شامل راندمان کاربرد آب و حجم آب مصرفی محاسبه گردید. مقایسات نشان میدهند که کیفیت نامناسب عملیات بازرویی باعث کاهش راندمان کاربرد آب به میزان ۸/۱% گردید. بنابراین جهت افزایش راندمان آبیاری در مزارع نیشکرنظارت بر عملیات بازرویی و انجام عملیات شکل دهی مجدد فاروها در نیمه دوم مزارع توصیه میگردد.