سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی ریاحی خرم – عضو هیئت علمی گروه محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
مینو نافع – کارشناس اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان
مرضیه هاشمی – کارشناس اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان

چکیده:

امنیت غذایی وقتی تحقق مییابد که تمامی مردم همواره به غذای کافی، سالم و مقوی از نظر کمی و کیفی دسترسی داشته باشند و از این طریق نیازها و اولویت های غذایی خود را برای یک زندگی فعال و سالم تأمین کنند. مصرف زیاد آب با کیفیت بالا از مشخصات صنایع غذایی استاندا رد محسوب میگردد. هدف از انجام ای ن تحقی ق تعیین میزا ن آلودگی و کیفی ت فاضلاب خروجی کشمش پاک کنی های شهرستان ملایر شامل BOD5 (اکسیژن خواهی بیوشیمیایی )، COD (اکسیژن خواهی شیمیایی) TSS (کل جامدات معلق)، TDS (کل جامدات محلول)، T (درجه حرارت) ، PH، TC (کل باکتریهای کلیفرم) و FC (باکترهای کلیفرم مدفوعی ) بوده است. این تحقیق در سطح شهرستان ملایر از سال ۱۳۸۱ آغاز و بیش از پنج سال بطول انجامید. در این تحقیق ابتدا با انجام مطالعات کتابخانه ای و بازدید های میدانی تلاش گردی د تا اطلاعات مختلفی در زمینه موقعیت صنایع کشمش پا ک کنی در شهرستان ملایر بدست آید. بر این اساس موقعیت کارگاهها و صنایع کشمش پاک کنی شهرستان فوق با استفاده از دستگاه موقعیتیاب جهانی GPS برداشت گردید و در سامانه GIS پیاده سازی شد. سپس از فاضلاب کارگاهها و کارخانجات کشمش پاک کنی نمونه گیری شد و انجام GIS آنالیز های آزمایشگاهی نمونه ها ب ا استفاده از لوازم پیشرفته آزمایشگاهی و مطابق دستورالعملهای استاندارد و معتبر صورت گرفت نتایج تحقیق به صورت شکل و نیز جداول د ر اصل مقاله آمد ه است. نتایج این تحقیق نشان داد تعداد کلیفرم های مدفوعی و نیز کل باکتری های کلیفرم در فاضلاب خروجی این صنعت نسبتا زیاد است. بحث و نتیجه گیری : بر اسا س نتایج بدست آمده و به منظور بهبود مدیریت محیط زیست منطقه مورد مطالعه پیشنهاد میگردد برای توسعه این صنعت در منطقه مکانی مناسب برای استقرار و تجمیع صنایع کشمش پاک کنی شهرستان اختصاص یابد.