سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

لیلا طاهری آزاد – کاشناس ارشد محیط زیست ،گروه محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس
غلامرضا رفیعی – استادیار گروه شیلات و محیط زیست دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

چکیده:

رودخانه ها به عنوان منبعمهم جهت تامین آب آشامیدمی و کشاورزی مطرح می باشند. علاوه بر این به عنوان یک اکوسیستم دارای ازش زیستگاهی بسیار بالایی می باشند.رودخانه ها جدا از تغییرات طبیعی خود دستخوش دگرگونیهای زیادی قرار دارند. سد سای، آلودگیهای ناشی از تخلیه فاضلاب ها، بهره برداری از شن و ماسه بستر رودخانه ها هر یک به نوعی در دگرگونی محیط زیست رودخانه ها موثرند. این تحقیق در سال ۱۳۸۲ در حوزه آبریز رودخانه کردانه و آغشت انجام شد. ۵ ایستگاه مطالعاتی جهت انجام تحقیق انتخاب گردید و نمونه برداری به صورت ماهانه انجام گرفت. پس ازنمونه برداری نمونه ها به آزمایشگاهمنتقل و کار اندازه گیری فاکتورهای فیزیکو شیمیایی آب انجام گرفت. در این تحقیق آب اندازه گیری شاخصهای فیزیکو شیمیایی شرایط زیست محیطی و الودگی رودخانه کردان مورد ارزیابی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل نتایج خاصل از این تحقیق نشان داد که دامنه تغییرات PH آب رودخانه بین ۷/۵ الی ۸/۲ می باشد. همچنین میزان total nitrogen در آب بین ۰ تا ۱۲/۳۲ ppm متغیر بود. مقادیر TSS , TDS نیز به ترتیب بین ۰/۰۸ تا ۳/۹۵ و ۰ تا ۱/۰۴ ppm می باشد. از مقایسه نتایجحاصل از این تحقیق با استانداردهای جهانی کیفیتآب (استانداردهای EC, EPA, WWHO) جهت کاربریهای آب آشامیدنی ، ابزی پروری و کشاورزی مشخص گردید که آب رودخانه کردان در ردیف آب های بدون آلودگی (Oligosaproby) قرار دارد و برای مصارف فوق هیچ گون محدودیتی ندارد.