سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی اصغر نشاط –
محمدرضا شاهمنصوری –
ایرج ضاربان –

چکیده:

آب یکی از فراوانترین و پایدارترین ترکیباتی است که در طبیعت یافت شده و از آن بعنوان بزرگترین حلال شیمیایی یاد می شود. انواع آلاینده های فیزیکی، شیمیایی و یا میکروبی می توانند وارد آن گردند و آن را آلوده سازند. آبی که در شبکه های توزیع به دست مصرف کنندگان می رسد باید استانداردهای بهداشتی قابل قبولی داشته و از کیفیت مناسبی برخوردار باشد. بکه های توزیع آب آشامیدنی نیاز به پایش و کنترل کیفیت آب آشامیدنی این مطالعه آب آشامیدنی شهر زابل را از لحاظ فاکتورهای فیزیکی، شیمیایی و میکروبی مورد بررسی قرار داده است. مواد و روش: در این مطالعه تجربی تعداد ۳۰ نمونه آب از ۵ نقطه شهر زابل مطابق روش های استاندارد نمونه برداری برداشت گردید. pH، هدایت الکتریکی ، کلر آزاد و کل کلر در محل محل نمونه برداری تعیین شد و بقیه آزمایشات در آزمایشگاه دانشکده پرستاری و مامائی زابل انجام شد. متغیرهای مورد بررسی شامل pH، کلر آزاد باقیمانده، کل کلر، کدورت، سختی کل، سختی کلسیم، سختی منیزیوم، قلیائیت کل، قالیائیت فنلی، TDS ، آهن، فلوراید، TOC و MPN بودند. نتایج حاصل از این بررسی توسط نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل گردیدند. نتایج: نتایج این بررسی نشان می دهند که میزان pH در تمام نمونه های برداشت شده بیش از ۸/۲ بوده و میانگین سایر متغیر های مورد نظر بدین صورت می باشد: هدایت الکتریکی ۱۵/۸۹ میکرومهوس بر سانتی متر، آهن ۰/۰۴۲ mg/l، فلوراید ۰/۵۹ mg/l، کلر آراد باقیمانده ۱/۰۱ mg/l، کل کلر ۱/۴mg/l، سختی منیزیوم ۱۵۶/۷ mg/l کربنات کلسیم، سختی کلسیم ۹۷/۴ mg/l کربنات کلسیم، سختی کل ۲۵۴ mg/l کربنات کلسیم، کدورت ۱۰/۲۷ NTU، کل جامدات محلول ۸۳۱ mg/l، قلیائیت فنلی ۱۲/۳mg/l، قلیائیت کل ۲۱۷ mg/l، کل کربن آلی ۴/۵ mg/l و ۱۰/۸ MPN عدد در هر ۱۰۰ سانتی مترمکعب. بحث و نتیجه گیری: مقایسه نتایج بدست آمده از این بررسی با استانداردهای EPA نشان میدهند که کیفیت آب آشامیدنی شهر زابل بسیار پائین بوده و مسئولین باید در رفع این معضل مهم اقدامات لازم را بعمل آورند.