سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

احمد رضا یاری – مربی ، کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط ، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پز
مرتضی صفدری – کارشناس بهداشت محیط و مسئول آزمایشگاه دانشکده بهداشت قم

چکیده:

آب یکی از عجیب ترین شگفتیهای خلقت است که خداوند به انسان ارزانی داشته است. مقاصد آب د رصنعت ، استفاده د رفرآیند تولید ، خنک سازی دستگاهها و فرآورده ها ، به عنوان حلال شستشو و نظافت ، آشامیدن و مصرف کارکنان و بویلرها …. می باشد ، که هر قسمت بستگی به نوع محصول ، کیفیت خاصی از آب را طلب می کند . این تحقیق با هدف بررسی کیفیت فیزیکی ، شیمیایی و میکروبی آب مصرفی در صنایع غذایی در شهرکهای صنعتی استان قم انجام شد. در این مطالعه که از نوع توصیفی و مقطعی می باشد ، تمامی صنایع غذایی موجود در شهرک صنعتی شکوهیه و سلفچگان و همچنین نواحی صنعتی سیر و وطغرود مورد بررسی قرار گرفت و از آب مصرفی آنها نمونه برداری و آزمایشات لازم مطابق با روشهای استاندارد بر روی نها انجام شد. نتایج با استاندارد های ارائه شده از سوی سازمان جهانی بهداشت و موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مقایسه شد. کیفیت آب مصرفی در صنایع غذایی شهرک شکوهیه از نظر پارامترهای سولفات ، TDS , EC ، کلرور ، میزان کلر بلقیمانده ، MPN با مقادیر استاندارد مطابقت ندارد . مقدار سختی کل ، کلسیم و منیزیم بیشتر از مقدار حداکثر مطلوب و کمتر از حداکثر مجاز می باشد.کیفیت آب مصرفی د رصنعت غذایی کیانوش دارای حداقل مقادیر استاندارد تعیین شده می باشد . کیفیت آب د رصنایع غذایی سیرواز نظر پارامترهای سختی سولفات ، کلر باقیمانده ، EC , TDS نزدیک به حداکثر غلظت مجاز استاندارد های تعیین شده و بعضا با آنها مطابقت ندارد. آب مصرفی در صنایع غذایی طغرود از نظر پارامترهای کلر باقیمانده و MPN با استاندارد ها مطابقت ندارد. با مقایسه نتایج با استانداردها ملی و جهانی توصیه می شود روشهای مناسب از جمله اسمز معکوس برای تصفیه آب مصرفی در فرایند تولید در این صنایع استفاده شود.