سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی تالاب های ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

هادی بابایی – بخش اکولوژی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور ، انزلی
سیدحجت خداپرست –
حجت محسن پور –

چکیده:

کیفیت آب دریاچه سد حسنلو پس از آبگیری در سال ۸۱ مورد بررسی قرار گرفت این دریاچه در سال مطالعاتی دارای حجم آبی ۶/۲۴ میلیون متر مکعب آب و ۱۱۱۱ هکتار مساحت آبی و تغییرات عمق بین ۸۰ تا ۳۳۰ سانتیمتر بوده است و در سالهای ۸۳ و ۸۴ مجددا مورد مطالعه قرار گرفت . نتایج حاصل از بررسیها نشان میدهدکه تغییرات عمق تأثیر مستقیم در کیفیت آب دریاچه به لحاظ املاح موجود داشته و تأثیر غیرمستقیم بر میزان مواد مغذی و فعالیت بیولوژیکی بجا می گذارد .برخی از آنیونها و کاتیونها از جمله کلرور و کلسیم … در سال ۸۱ بسیار بالا بوده اما پس پس از دو الی سه سال آبگیری و ورود آب شیرین (رودخانه گدار ) کاملا بر میزان املاح تاثیر گذاشته منجر به کاهش جشمگیر عوامل فوق شده استpH آب با میانگین ۸/۵۶ قلیائی بوده که مناسب برای فعالیت بیولوژیکی می باشد . مقادیربالا نیتروژن معدنی و نیتروژن کل و همچنین فسفر فعال و فسفر کل نشان از استفاده قرار نگرفتن کلیه ظرفیت دریاچه برای تولید بالاتر می باشد