سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: دومین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

بیژن بینا – دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
احمدعلی امینی – برنامه ریزی و بهبود مدیریت شرکت آب و فاضلاب جنوب غرب تهران

چکیده:

لجنها ناشی از تصفیه فاضلاب، قبل از دفع نیاز به تصفیه دارند و فرایندهای مورد استفاده برای تصفیه لجنها، خصوصیات آنها را تغییر داده و برای دفع قابل قبول می سازند. با توجه به خواص کودی لجن و استفاده از آن در کشاورزی، جنگل کاری، چمن زمینهای بازی و اماکن تفریحی، کود گلدانها، احیای اراضی و غیره و نیز صنعتی شدن شهرها و وجود انواع آلاینده های میکروبی، شیمیایی، تخم انگلها، عناصر و ترکیبات بالقوه سمی آلی و معدنی و … در لجنها و از طرفی استفاده بی رویه از لجنها، موجبات آلودگی فزآینده آبهای سطحی و زیرزمینی خاکها و قرار گرفتن در زنجیره غذایی و آلودگی انسانها فراهم می شود. در هر صورت برای اطمینان از حذف آلاینده های مذکور نیاز به تعیین خصوصیات لجن قبل از مصرف می باشد.در این مطالعه خصوصیات فیزیکی، شیمیایی، ارزش کودی، میکروبیولوژیکی و بیولوژیکی لجن خشک شده تصفیه خانه های جنوب و شمال اصفهان و شاهین شهر به مدت شش ماه و هر ۱۰ روز یک بار اندازه گیری و میانگین مقادیر آنها با استانداردهای ربست محیطی مقایسه گردیدند.نتایج حاصل از انجام آزمونها نشان میدهد که میانگین مقادیرpH، رطوبت، جامدات کل، مواد آلی، مواد معدنی ، ازت، فسفر و پتاسیم در هر سه تصفیه خانه و میانگین مقادیر کلیفرم مدفوعی و تخم انگلها در دو تصفیه خانه جنوب اصفهان و شاهین شهر، در محدوده معمول و با استاندارد واقع هستند. اما میانگین مقادیر سدیم، کربن آلی و ۰/۷ در هر سه تصفیه خانه و کلیفرم مدفوعی و تخم انگل در تصفیه خانه شمال اصفهان از حداکثر مقادیر معمول و مجاز فراتر رفته و لذا کاربرد آنها برای مصارف مختلف، مناسب نمی باشد و تجدید نظر در فرآیندهای تصفیه لجن و سیستم بهره برداری از این تصفیه خانه توصیه می شود.و چون میانگین مقادیر کلیفرم مدفوعی و تخم انگل در لجن دو تصفیه خانه دیگر با توجه به مقرارت قسمت ۵۰۳ آیین نامه ۴۰CRF وضع شده توسط EPA در کلاس B مقررات پاتوژن واقع می شوند، بنابراین رعایت محدودیتهای مصرف آنها در کشاورزی از نظر نوع محصول و زمان برداشت ضروری است.