سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

حمیدرضا پورزمانی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان
محمود قضاوی – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
امیر مسعود سامانی – کارشناس ارشد منابع آّ ب ، مهندسین مشاور و تحقیقات بهین آب زنده رود

چکیده:

خوردگی بر اساس واکنش فیزیکی – شیمیایی بین یک ماده و محیط اطراف آن انجام می گیرد.و به تغییر خواص آن ماده منجر می گردد. در این فرایند چندین فاکتور شیمیایی ، الکتریکی ، فیزیکی و بیو لوژیکی تاثیر دارند. این فرایند به طور کلی یک فرایند زیان آوری است که اثرات سو زیادی بر روی بهداشت وسلامت شهروندان و مسائل اقتصادی ، اجتماعی ، فنی مهندسی و زیبا شناختی دارد. به منظور تعیین پتانسیل خوردگی در آب زیر زمینی منطقه صنعتی اشتر جان ، پارامترهای دما ، ph سختی کلسیم ، قلیائیت و TDS در ۵ محل نمونه برداری در ۱۲۵ نمونه مورد سنجش قرار گرفت و براساس مقادیر پارامترها ، اندیس های خوردگی لانژلیه ، رایزنر ، خوردگی و پوکوریوس محاسبه شد. مقدار اندیس لانژلیه از ۰/۴۵ تا ۰/۳۴ اندیس رایزنز از ۶/۶۶ تا ۸/۲۵ ، اندیس خوردگی از ۱۱/۵۲ تا ۱۲/۴۸ و اندیس پورکوریوس از ۵/۹۲ تا ۷/۸۳ متغیر بوده است . مقایسه نتایج بدست آمده از محاسبه این اندیس ها با جداول موجود برای تفسیرآنها نشان دهنده این است که آب زیرزمینی منطقه صنعتی اشتر جان در ابتدا حالت خورندگی داشته ولی در طول مسیر حرکت آب زیرزمینی خاصیت خورندگی آن کم شده و تقریبا به شرایط رسوبگذاری رسیده است. همچنین مقایسه میانگین پارامترهای اندازهگیریشده در آب این منطقه با مقادیر استاندارد نشان می دهدکه پارامترهای اندازه گیری شده در آب چشمه بالادست شهرک در حد استانداردهای تعیین شده می باشند ولی در طول مسیر حرکت آب مقادیر آنها افزایش می سابد و به حدی بالاتر از حد استاندارد می رسد که نشان دهنده ناثیر صنایع بر کیفیت آب زیرزمینی منطقه است.