سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

پیمان شهبازی –
ایرج کرد –
محمد زمانیان –
محمد حسین شهبازی –

چکیده:

نان یکی از مهمترین مواد غذایی مورد مصرف مردم دنیا و خصوصا مردم کشور ما می باشد که با مصرف آن بسیاری از مواد غذایی مورد نیاز بدن نظیر قند، روتئین، آهن، کلسیم و انواع ویتامین ها تأمین می گردد. پارامترهای کیفی نان و نانوائی ها نقش مهمی در سلامت و رضایت مصرف کنندگان دارد. لذا به منظور شناخت وضع موجود و ارائه راهکارهای بهداشتی برای بهبد کیفیت نان و همچنین نانوائی ها، مطالعه حاضر در شهر نهاوند انجام گرفت. مطالعه به روش توصیفی و مقطعی بر روی تعداد ۱۱۰ باب نانوائی در شهر ناوند از فرودرین تا اسفند سال ۸۴ انجام گرفت و متغیرهایی چون وضعیت استفاده از جوش شیرین، میزان نمک در نان، استفاده از پودر خمیر مایه صنعتی و وضعیت بهداشتی نانوائی های مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که جهت بررسی متغیرهای جوش شیرین و نمک نان، نمونه برداری بهص ورت تصادفی از نان نانوائی ها انجام گرفت. نتایج تجزیه و تحلیل آماری داده ها نشان میدهد که نانوائی های اداری توالت بهداشتی ۶۲/۷۳ درصد، استفاده از صابون مایع ۷۵/۴۶ درصد، دارای تغار استیل ۴۲/۷۳ درصد، کارگران ارای کارت تندرستی ۵۴/۷ درصد، کارگران استفاده کننده از روپوش ۷۱/۸ درصد، استفاده از نمک شستشو شده ۶۸/۲ درصد، استفاده از پودر خمیر ترش صنعتی ۲۹/۰۹ درصد، استفاده از جوش شیرین ۶/۲۵ درصد و استفاده از نمک بیش از حد ا ستاندارد ۵۵/۵۵ درصد می باشد. لذا برای بهبود و ارتقاء کیفیت نان و جنبه های بهداشتی در نانوائی ها، آموزش کارگران نانوائی ها، نظارت و کنترل مداوم بهداشتی نانوائی ها و هماهنگی بیشتر با ارگانهای مسئول لازم و ضروری می باشد.