سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

پیام نجفی – ا ستادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)

چکیده:

استفاده از فاضلاب تصفیه شهری در مناطق خشک و نیمه خشک جهت آبیاری محصولات کشاورزی از اهمیت زیادی برخوردار است . در این شرایط رعایت استانداردها و توصیه های زیس تمحیطی ضروری است . در اصفها ن، سال ها است که از پساب فاضلاب تصفیه خانه های فاضلاب در جهت آبیا ری محصولات کشاور زی استفاده می شود . تصفیه خانه جنوب اصفهان قدیمی ترین تصفیه خانه این منطقه است که پساب آن ، از تزریق غیر مجاز پسا ب های مراکز صنعتی مصون است . لذا پساب مذکور به عنوان یک پساب خانگی، برای مناطقی مشابه منطقه اصفهان یک شاخص شمرده می شود و نتایج آن برای مناطق مشا به با شرایط اجتماعی، اقلیمی و اقتصادی یکسان قابل تعمیم است . لذا در طی دو سال اجرای تحقیق از پساب خروجی آن نمونه برداری شد و نتایج نشان داد که به لحاظ کیفیت آب آبیاری، سمیت عناصر ویژه و غلظت عناصر سنگین، پساب مذکور در حد قابل قبول قرار دارد . اما به لحاظ شاخص هایبیولوژیک نظیرBOD5و کلیفرم مدفوعی بر اساس استاندارد هایWHO و US-EPAمیانگین نمونه ها بالاتر از حد مجاز برآورد شده است، به طوری در صورت تماس مستقیم پساب با محصولات و کارگران ، خصوصا محصولاتی که به صورت خام مصرف می شوند، احتمال وقوع خطرات بهداشتی زیاد اس ت. بر این اساس کلرزنی و استفاده از فیلتراسیون به منظور کاهش بار آلودگ ی، استفاده از روش آبیاری زیرسطحی به منظور قطع تماس مستقیم محصول با پساب و کشت محصولات صنعتی توصیه شده است.