سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدحسین کارگر –
محبوبه شیرانیان –

چکیده:

دنیای میکروسکوپی آب، دنیا زنده دیگری است که اگر چه از دید ما پنهان است لیکن دارای اثرات بسیار زیادی در حیات جانداران و به ویژه انسان است. آبی که آشامیده می شود علاوه بر تامین آب مورد نیاز بدن به مفهوم مطلق آن یعنی H2O. در برگیرنده املاح و عناصر معدنی و ضروری برای بدن می باشد که کمبود پاره ای از آنها منجر به ایجاد بیماریهای مختلفی می شود. علاوه بر مواد شیمیایی مختلفی که در آب وجود دارد موجودات ذره بینی گوناگونی نیز در آب پیدا می شوند که بعضی از آنها بیماریزا بوده و ایجاد بیماریهای عفونی خطرناک می نمایند در اواسط قرن نوزدهم وجود رابطه ای بین زائدات انسانی، آب آشامیدنی و بیماریها به اثبات رسیده بدین لحاظ شناخت این آبها و بررسی امکانات سالم سازی آنها از اهمیت بسزایی برخوردار است. تحقیق حاضر با هدف سنجش و اندازه گیری تعدادی از پارامترهای کیفی آب منتقله از زاینده رود در مخزن شحنه و مقایسه آن با آب جاههای تامین آب شرب شهر یزد در حال حاضر و نیزمقایسه نتایج با استانداردهای مجاز به صورت مطالعه توصیفی انجام گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که آب زاینده رود و چاهها هیچ گونه آلودگی میکروبی ندارد و نیز از نظر فاکتورهای شیمیایی بررسی شده در حد مطلوب قرار دارند. میزان کمتر سختی آب زاینده رود نسبت به آب چاهها بسیار رضایت بخش بوده و مصرف کمتر دترجنتها(صابون و پودرهای لباسشوئی) را باعث می شود و نیز از ایجاد لکه های نامطلوب روی ظروف و سطوح در تماس با آب می کاهد.